OZV 4/2019 - o místním poplatku z užívání veřejného prostranství

OBEC JANOV NAD NISOU
ZASTUPITELSTVO OBCE JANOV NAD NISOU

Obecně závazná vyhláška obce Janov nad Nisou č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením
č. 124/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Janov nad Nisou (dále též jen jako „obec“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

 2. Správcem poplatku je obecní úřad.[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).[3]

Čl. 3

Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

 2. V ohlášení poplatník uvede[4]

  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

  b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

  c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.

 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]

 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[7]

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za provádění výkopových prací: 0 Kč,

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb: 5 Kč,

c) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje: 5 Kč,

d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje: 5 Kč,

e) za umístění stavebních zařízení: 4 Kč,

f) za umístění reklamních zařízení: 10 Kč,

g) za umístění zařízení cirkusů: 0 Kč,

h) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí: 0 Kč,

i) za umístění skládek: 10 Kč,

j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 0 Kč,

k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce: 0 Kč,

l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce: 0 Kč,

m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce: 10 Kč,

n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl: 10 Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po skončení užívání veřejného prostranství.

 2. Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7

Osvobození

 1. Poplatek se neplatí:

  a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

  b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[8].

 2. Od poplatku se dále osvobozují:

  a) obec Janov nad Nisou,

  b) organizace zřízené obcí Janov nad Nisou,

  c) akce, jež jsou plně nebo částečně hrazeny z rozpočtu obce Janov na Nisou.

 3. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození, nejde-li o údaj ohlašovaný podle čl. 4 odst. 2 písm. c) této vyhlášky. Pro údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 2 písm. a) a písm. c) se ohlašovací povinnost vylučuje.

 4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.[9]

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 15. prosince 2010.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Ing. Daniel David
starosta

Renata Mádlová
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:


[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

[8] 8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

Příloha č. 1. k OZV 4/2019

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h