Usnesení - 10.09.2014

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 10. září 2014

Usnesení č. 56/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 376/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 665 m2, pozemku ppč. 365/6 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 642 m2 a části pozemku ppč. 365/5 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 154 m2 označeného dle geometrického plánu č. 585-41/2014 jako 365/20 o výměře 1362 m2 - Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za cenu 277.576,- Kč  a pověřuje starostu jednáním o uzavření smluvního vztahu na případné vybudování cyklostezky či stezky pro pěší, jež je podmínkou této smlouvy.

Usnesení č. 57/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 872/28 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o výměře 143 m2 a části pozemku ppč. 365/5 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 154 m2 označené dle geometrického plánu č. 585-41/2014 jako 365/19 o výměře 144 m2 panu K. K., bytem ….. za cenu 29.848,- Kč a pověřuje starostu jednáním o uzavření smluvního vztahu na případné vybudování cyklostezky či stezky pro pěší, jež je podmínkou této smlouvy.

Usnesení č. 58/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s odkoupením pozemku ppč. 484/2 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o výměře 28 m2 od pana J. F., bytem ….. za cenu 5.600 Kč.

Usnesení č. 59/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením SoBSVB na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 136511, 1353/8, 1371/1, a 1375 k. ú. Janov nad Nisou a smlouvy o právu provést stavbu pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 s tím, že bude provedena oprava komunikace v celé šíři a za finanční náhradu 200,- Kč/bm.

Usnesení č. 60/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje předložený návrh Pasportu místních komunikací obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 61/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje “Pravidla pro svépomocné stavební úpravy bytů ve vlastnictví obce Janov nad Nisou“.

Usnesení č. 62/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

 

OdPa

Pol

   

P

3639

3111

1.200.000

prodej pozemků

V

6171

5137

50.000

software

V

6171

5169

350.000

služby

V

6171

5171

450.000

opravy

V

6171

6121

350.000

budovy,haly

Příjem celkem : +  1.200.000 

Výdej celkem :  +  1.200.000.

Usnesení č. 63/2014

Zastupitelstvo obce Janov n. N. projednalo předložený materiál a v souladu se zněním § 56 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí zprávu pořizovatele Územního plánu Janov n. N. o dalším postupu pořizování Územního plánu Janov n. N.

Usnesení č. 64/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise výstavby a rozvoje paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč, panu Martinu Líbalovi  2.000,- a Ing. Janu Zelenkovi 2.000,- Kč.

Usnesení č. 65/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise pro  kulturu a sport pí. Lence Jelínkové (Loučná) 1.000,- Kč, p. Michalu Surkovovi 1.500,- Kč, pí. Veronice Střižíkové 1.000,- Kč a p. Petru Novákovi 500,- Kč.

Usnesení č. 66/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje finanční dar za přípravu a organizaci janovského jarmarku p. Michalu Surkovovi 5.000,- Kč, p. Davidu Jelínkovi 5.000,- Kč, pí. Lence Jelínkové (Hraničná) 2.500,- Kč, pí. Květoslavě Váchové 2.500,- Kč a pí. Marii Surkovové 2.000,- Kč.

Usnesení č. 67/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům SPOZu pí. Vondrové Lence 1.000,- Kč, p. Michalu Surkovovi 1.000,- Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,- Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,- Kč a pí. Práškové Marii 1.000,- Kč.

Usnesení č. 68/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Kontrolního výboru pí. Marii Bürgerové 1.000,- Kč, Ing. Olze Hatašové 1.000,- Kč, p. Martinu Líbalovi 1.000,- Kč a p. Michalu Surkovovi 1.000,- Kč.

Usnesení č. 69/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Finančního výboru p. Janu Čmejrkovi 1.500,- Kč, p. Jaroslavu Hrabákovi 1.500,- Kč, p. Petru Kordačovi 1.500,- Kč, p. Milanu Kvasničkovi 1.500,- Kč, p. Pavlu Pěničkovi 1.500,- Kč a p. Pavlu Šarkovskému 1.500,- Kč.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová,  místostarostka obce

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h