Usnesení - 06.11.2019

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 6. listopadu 2019

Usnesení č. 89/2019

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemků ppč. 1631/1 a 1631/3 k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 90/2019

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 115/2 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 91/2019

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje a s vypracováním znaleckého posudku na pozemek ppč. 231/8 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 92/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1087/7 – trvalý travní porost o výměře 2 399 m2 v k. ú. Janov na Nisou manželům D.Š. a T.Š. za cenu 503.800,- Kč.

Usnesení č. 93/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na umístění „Komunikačního vedení a zařízení“ v rámci stavby „ 11010-090033, RVDSL1936 C L JANO25 NN“na pozemcích ppč. 1326/2 a 1327/1 v k. ú. Janov nad Nisou pro Českou telekomunikační infrastrukturu a. s., IČO: 04084063 se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení služebnosti na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm kabelového vedení + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 94/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti uložení inženýrské sítě na pozemku ppč. 1039/7 v k. ú. Janov nad Nisou pro M.B., za cenu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 95/2019

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený J.D. Možnost rozšíření stabilizované plochy pro bydlení na části pozemku p.č. 566/1 v k.ú. Janov nad Nisou bude prověřena 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

Usnesení č. 96/2019

ZO Janov nad Nisou neschvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený L.M. a H.M.

Usnesení č. 97/2019

ZO obce Janov na Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č 8/2019

 OdPaPol  
P   1345 70.000  
V 3745 5139 20.000  
V 5311 5162 5.000  
V 5311 5171 15.000  
V 6171 5139 20.000  
V 6171 5151 20.000  
P   4116 23.400  
P   4222 822.683  
P   4121 70.000  
V 5512 5137 70.000  
V 6171 6121 836083  
P   4116 1.181.709,94 103533063
P   4116 208.537,06 103133063
V 3113 5336 1.181.709,94 103533063
V 3113 5336 208.537,06 103133063

Příjem celkem: 2.376.330

Výdej celkem: 2.376.330

Usnesení č. 98/2019

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočtový výhled na období 2020 – 2024

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024

  2020 2021 2022 2023 2024
Daňové příjmy 19 919 20 517 21 132 21 766 22 419
Nedaňové příjmy 2 886 2 914 2 944 2 973 3 003
Kapitálové příjmy 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Vlastní příjmy celkem 23 805 24 431 25 076 25 739 26 422
Přijaté transfery 1 200 1 250 1 250 1 250 1 250
Příjmy celkem 25 005 25 681 26 326 26 989 27 672
           
Běžné výdaje 18 200 18 746 19 308 19 888 20 484
Kapitálové výdaje 15 000 7 000 7 000 7 000 10 000
Výdaje celkem 33 200 25 746 26 308 26 888 30 484
           
Saldo příjmů a výdajů -8 195 -65 17 102 -2 812
Splátka úvěru -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Financování celkem 9 195 1 065 983 898 3 812

Usnesení č. 99/2019

O Janova nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Kontrolního výboru ve výši: V.P. 1.500,- Kč, J. H. 500,- Kč , R. N. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 100/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Finančního výboru ve výši: J. Č. 1.500,- Kč, J. L. 1.500,- Kč, P. K. 1.500,- Kč, P. K. 1.500,- Kč, R. J. 1.500,-Kč, P. Š. 1.500,- Kč.

Usnesení č. 101/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise pro péči o krajinu ve výši: P. D. 1.500,- Kč, R. F. 1.500,- Kč, M. S. 1.500,- Kč.

Usnesení č. 102/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům SPOZ ve výši: M.P. 2.000,- Kč, L.V. 2.000,- Kč, O.H. 1.500,-Kč, K. Š. 500,- Kč, M. S. 1.000,- Kč, L. M.1.500,- Kč.

Usnesení č. 103/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise rozvoje a výstavby ve výši: M. K. 2.000,- Kč, .M. B. 2.000,- Kč, J. Ř..2.000,- Kč , P. S. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 104/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise pro kulturu a sport ve výši: L. J. 1.000,- Kč, P. N. 1.000,- Kč, S. Č. 1.000,- Kč.

Usnesení č. 105/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 120-2003-KT mezi obcí Janov nad Nisou a městem Jablonec nad Nisou a zároveň pověřuje starostu obce Mgr. Davida k podpisu dodatku č.4

Usnesení č. 106/2019

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

a) schvaluje příspěvek obce pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou na vleky provozované jmenovanou společností na zimní sezónu 2019/2020 a to ve výši: dětem ve věku do šesti let částkou 500,-Kč a dětem ve věku do osmnácti let částkou 1.000,- Kč.

b) pověřuje starostu obce Janov nad Nisou zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zaplacení permanentky.

Usnesení č. 107/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev. číslo SD – 2019 – 437 mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou a obcí Janov nad Nisou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 108/2019

ZO Janov nad Nisou na základě usnesení č. 29/2017 souhlasí s podpisem Smlouvy o náhradě finančního příspěvku na bydlení v domě zvláštního určení pro občany obce Janov nad Nisou mezi paní M. I. a obcí Janov nad Nisou a to takto: obec uhradí 1.000,- Kč za každý odžitý rok v obci a paní M.I. doplatí zbytek do částky 50tis. Výpočet se stanoví ke dní přidělení bytu. Paní M.I. splňuje podmínku bezdlužnosti vůči obci.

Usnesení č. 109/2019

V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení mimořádné odměny dle § 76 zák. o obcích starostovi obce Mgr. Danielu Davidovi ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávané funkce za měsíc a to za zajištění dotací v celkové výši 2.362.600,99 Kč uvedených v důvodové zprávě, která je přílohou tohoto usnesení, dále pak za zpracování monitorovací zprávy v rámci udržitelnosti projektu výstavby kanalizace a vodovodu a také za pomoc Základní škole a Mateřské škole Janov nad Nisou při přípravě, realizaci a vyúčtování dotace na realizaci projektu „Děti ze školy se domluví ve světě“.

Důvodová zpráva

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala R. Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h