Zápis - 11.12.2019

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 11. prosince 2019

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová p. Michal Surkov,

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 6 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen ověřovatelem zápisu

v 17,03 přichází pan Surkov a paní Pospíšilová – 8 členů

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- MUDr. Fejgl byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 89/2019 – trvá
Usnesení č. 90/2019 - trvá
Usnesení č. 91/2019 - splněno
Usnesení č. 92/2019 - splněno
Usnesení č. 93/2019 - splněno
Usnesení č. 94/2019 – splněno
Usnesení č. 95/2019 - v platnosti
Usnesení č. 96/2019 – v platnosti
Usnesení č. 97/2019 - splněno
Usnesení č. 98/2019 - splněno
Usnesení č. 99/2019 - splněno
Usnesení č. 100/2019 - v platnosti
Usnesení č. 101/2019 - splněno
Usnesení č. 102/2019 - splněno
Usnesení č. 103/2019 - splněno
Usnesení č. 104/2019 - splněno
Usnesení č. 105/2019 - splněno
Usnesení č. 106/2019 - v platnosti
Usnesení č. 107/2019 - splněno
Usnesení č. 108/2019 - trvá
Usnesení č. 109/2019 - splněno

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Termíny zasedání ZO Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2020: 29. 1. 2020, 26. 2. 2020, 25. 3. 2020, 29. 4. 2020, 27. 5. 2020, 24. 6. 2020

3) Prodej majetku obce Janov nad Nisou

4) Rozpočtové změny č. 9/2019, rozpočtové provizorium

5) Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu na rok 2020

6) Zajištění obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka

7) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Janov n. N. č. 1/2019

8) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Janov n. N. č. 2/2019

9) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Janov n. N. č. 3/2019

10) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Janov n. N. č. 4/2019

11) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Janov n. N. č. 5/2019

12) Různé a interpelace

13) Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2) Termíny zasedání ZO Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2020

29. 1. 2020, 26. 2. 2020, 25. 3. 2020, 29. 4. 2020, 27. 5. 2020, 24. 6. 2020

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 110 bylo schváleno

v 17, 07 přichází Mgr. Bürgerová – 9 členů

3. Prodej majetku obce Janov nad Nisou.

Návrh prodeje části pozemku ppč. 1476/2 – ostatní plocha, pohřebiště o celkové výměře 1 021 m2 k. ú. Loučná nad Nisou

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1476/2 k. ú. Loučná nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 111 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 257/12 – trvalý travní porost o celkové výměře 400 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 112 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 56/14 – zahrada o celkové výměře 27 m2 k. ú. Janov nad Nisou

Jistina: 810,- Kč

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 113 bylo schváleno

Prodej pozemku ppč. 231/8 – ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 1 397 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou

Jedná se o pozemek převedený obci bezúplatně od Pozemkového úřadu.

Zájemci:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 114 bylo schváleno

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4005641/VB30 JN, Janov n. N., VN7850-TS JN_800,891,840 na pozemku ppč. 617 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy

Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 115 bylo schváleno

Žádost o opravu opěrné zdi pod zrekonstruovanou komunikací mezi poštou a sokolovnou na pozemku ppč. 24/1 k. ú. Janov na Nisou

Vyjádření komise: komise se domnívá, že opěrná zeď není součástí komunikace, nachází se na pozemku majitele objektu čp. 69.

Žádost o prodloužení svodidel na silnici mezi poštou a sokolovnou až ke vstupu k domu čp. 69

Vyjádření komise: komise zkonstatovala, že bohužel takových míst se v obci nachází nespočet. Silnice byly budované v době, kdy na nich nebyl takový provoz jako dnes a při současném provozu není kam silnice rozšiřovat a tím i není místo pro budování svodidel. Zároveň je to i otázka financí a souhlasu dopravního inspektorátu s těmito stavbami.

Žádost o směnu pozemků:

Zájemce: manželé J. G. a N. S. G.

Vyjádření komise: komise směnu doporučuje

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Kulich)

- usnesení č. 116 bylo schváleno

4. Rozpočtové změny č. 9/2019, rozpočtové provizorium.

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
P 4116 16.532 14004 dotace hasiči
V 5512 5137 16.532 14004
P 1113 160.000 daně
P 1121 200.000 daně
P 1211 1.500.000 daně
P 1334 16.000 za odnětí půdy
P 1335 800 za odnětí půdy
P 1341 10.000 poplatek za psy
P 1342 130.000 poplatek rekreační
P 1345 140.000 poplatek ubytovací
P 1361 6.000 správní poplatky
P 1381 70.000 VHP
P 3612 2132 240.000 nájem bytový
P 3639 2131 75.000 pronájem pozemků
P 3722 2111 50.000 za odpad
P 3725 2324 100.000 za tříděný odpad
P 5311 2212 30.000 za pokuty
P 6171 2112 2.500 za prodej
P 6171 2212 5.754 pokuta SČVK
P 3639 2119 1.210 věcné břemeno
V 3319 5139 400 SPOZ
V 5311 5011 10.000 mzdy
V 3722 5169 150.000 odpad
V 6171 5132 5.000 ochranné pomůcky
V 6171 5139 20.000 nákup materiálu
V 3745 5321 - 400.000 vratka za kompostéry
V 6112 5023 157.000 odměny
V 6112 5031 41.000 OSSZ
V 6112 5032 13.100 ZP
V 5311 5031 8.000 OSSZ
V 5311 5032 1.000 ZP
V 6171 6130 14.400 nákup pozemku (Kosina)
V 6171 6121 2.717.364 přebytek

Příjem celkem: 2.753.796

Výdej celkem: 2.753.796

OdPa Pol
P 4116 16.532 14004 dotace hasiči
V 5512 5137 16.532 14004
P 1113 160.000 daně
P 1121 200.000 daně
P 1211 1.500.000 daně
P 1334 16.000 za odnětí půdy
P 1335 800 za odnětí půdy
P 1341 10.000 poplatek za psy
P 1342 130.000 poplatek rekreační
P 1345 140.000 poplatek ubytovací
P 1361 6.000 správní poplatky
P 1381 70.000 VHP
P 3612 2132 240.000 nájem bytový
P 3639 2131 75.000 pronájem pozemků
P 3722 2111 50.000 za odpad
P 3725 2324 100.000 za tříděný odpad
P 5311 2212 30.000 za pokuty
P 6171 2112 2.500 za prodej
P 6171 2212 5.754 pokuta SČVK
P 3639 2119 1.210 věcné břemeno
V 3319 5139 400 SPOZ
V 5311 5011 10.000 mzdy
V 3722 5169 150.000 odpad
V 6171 5132 5.000 ochranné pomůcky
V 6171 5139 20.000 nákup materiálu
V 3745 5321 - 400.000 vratka za kompostéry
V 6112 5023 157.000 odměny
V 6112 5031 41.000 OSSZ
V 6112 5032 13.100 ZP
V 5311 5031 8.000 OSSZ
V 5311 5032 1.000 ZP
V 6171 6130 14.400 nákup pozemku (Kosina)
V 6171 6121 2.717.364 přebytek

Příjem celkem: 2.753.796

Výdej celkem: 2.753.796

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 117 bylo schváleno

- Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

- Pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření územního samosprávného celku i po dobu pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva územního samosprávného celku, kterým byl schválen jeho rozpočet, podle zvláštního zákona.

- Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví

a) zastupitelstvo kraje pro hospodaření kraje,

b) zastupitelstvo obce pro hospodaření obce,

c) orgány svazku obcí pro hospodaření svazku obcí.

- Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

- Schválená pravidla rozpočtového provizoria se zveřejňují podle § 11 odst. 4, § 11a odst. 4 a § 39 odst. 7 obdobně.

Rozpočet obce Janov nad Nisou na rok 2020 bude předložen ke schválení zastupitelstvu obce až v roce 2020. Do této doby bude hospodařeno dle pravidel rozpočtového provizoria.

Pravidla hospodaření obce Janov nad Nisou před schválením rozpočtu na rok 2020.

Tabulka č. 1

Stanovené max. měsíční limity čerpání neinvestičních výdajů (v tis. Kč)

  Schválený rozpočet neinvestičních výdajů v roce 2019 Upravený rozpočet neinvestičních výdajů v roce 2019 Limit max. měsíčních neinvestičních výdajů v roce 2020
ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p.o. 1 600 1 707 134

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 118 bylo schváleno

5. Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu na rok 2020.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Bürgerová)

- usnesení č. 119 bylo schváleno

6. Zajištění obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka.

Předmětem bodu jednání zastupitelstva je schválení záměru organizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka“, postupem otevřeného řízení, předmětem které bude poskytování přepravních služeb ve veřejné linkové dopravě s cílem zajistit dopravní obslužnost v oblasti Jablonecka, tj. v územních obvodech členských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka, IČO: 60254041, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, a to v období od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2031, s předpokládaným rozsahem dopravního výkonu 1 415 000 linkových km v kalendářním roce dle jízdních řádů, tj. předpokládaný rozsah dopravního výkonu 14 150 000 linkových km za celou dobu poskytování přepravních služeb. Zadavatelem veřejné zakázky bude Statutární město Jablonec nad Nisou, které je také členem Dopravního sdružení obcí Jablonecka.

Zadavatel veřejné zakázky – Statutární město Jablonec nad Nisou uzavře s každou členskou obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka separátní smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti konkrétní obce v rozsahu stávajících platných jízdních řádů.

Při výkonu práv a plnění povinností Statutárního města Jablonec nad Nisou jako objednatele přepravních služeb bude Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou poskytovat nezbytnou součinnost společnost Jablonecká dopravní a.s., IČO: 06873031, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, která je dceřinou společností jediného akcionáře, Statutárního města Jablonec nad Nisou, a která působí jako servisně-poradenská organizace ve věcech veřejné dopravy pro Statutární město Jablonec nad Nisou a Dopravní sdružení obcí Jablonecka.

Dopravní obslužnost územních obvodů členských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka je ode dne 26.1.2019 zajišťovaná externím dopravcem BusLine LK, s.r.o., IČO: 05666384, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily (v návaznosti na prodej části závodu s účinností ke dni 1.5.2019 dopravcem BusLine MHD Jablonecko s.r.o., IČO: 07782608, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily, patřícím do koncernu obchodních korporací skupiny BusLine; dále jen „BusLine“), a to na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ze dne 30.1.2019, uzavřené mezi Dopravním sdružením obcí Jablonecka jako objednatelem a BusLine jako dopravcem, s dobou trvání od 1.2.2019 do 31.1.2021.

Zájem členských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka společně pokračovat ve spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou v územních obvodech členských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka po uplynutí doby trvání smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s BusLine jako externím dopravcem vyplývá také z uzavřeného Memoranda o pokračování spolupráce při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou v územních obvodech členských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka ve veřejné dopravě schváleného dne 14.10.2019.

Za účelem stanovení adekvátního rozsahu plnění veřejné zakázky, předpokládané hodnoty veřejné zakázky, nastavení nediskriminačních a přiměřených zadávacích podmínek v zadávací dokumentaci budoucí zakázky a také co nejširší hospodářské soutěže mezi potenciálními dodavateli, Jablonecká dopravní a následně Dopravní sdružení obcí Jablonecka realizovali celkově 2 kola veřejných předběžných tržních konzultací dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to přímým oslovením potenciálních dopravců (poskytovatelů přepravních služeb) a zveřejněním výzev k předběžným tržním konzultacím ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Nastavení zadávacích podmínek v zadávací dokumentaci a technických standardů poskytování přepravních služeb bylo následně posouzeno nezávislou konzultační společnosti specializující se na oblast veřejné dopravy, PRO CEDOP s.r.o., IČO: 27174069, se sídlem Milady Horákové 893, 272 01 Kladno, přičemž veškeré připomínky a návrhy konzultační společnosti byly zohledněny při přípravě zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 742.167.500 Kč bez DPH za celý předpokládaný rozsah dopravního výkonu, resp. 74.216.750 Kč bez DPH za dopravní výkon v kalendářním roce, a 52,45 Kč bez DPH za 1 km dopravního výkonu.

Dle vypracované interní kalkulace za 1 km dopravního výkonu poníženého o předpokládané tržby členská obec Dopravního sdružení obcí Jablonecka bez příspěvku Libereckého kraje uhradí částku ve výši 35,70 Kč včetně DPH za 1 km dopravního výkonu, při kalkulaci ceny 52,45 Kč bez DPH za 1 km dopravního výkonu + 5,25 Kč (snížená 10 % sazba DPH na služby spočívající v pozemní dopravě osob) ponížených o předpokládané tržby ve výši 22 Kč připadající na 1 km dopravního výkonu.

Obec Janov nad Nisou tedy za kalendářní rok zajištění dopravní obslužnosti svého území v rozsahu 109.474,2 linkových km uhradí předpokládanou částku ve výši 3 908 228,94 Kč (35,70*109.474,2) – 3 265 615,386 Kč (29,84 (příspěvek LK na 1 km) * 109.474,2) = 641.518,81 (5,86*109,474,2).

Podrobnější kazuistika, popis realizace zadávacího řízení a zajišťování dopravní obslužnosti externím dopravcem po 1.2.2021, byl předmětem odborného semináře, na který byli pozváni starostové členských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka.

a) záměr zajištění dopravní obslužnosti obce veřejnou linkovou dopravou pro období od 1.2.2021 do 31.1.2031 prostřednictvím dodavatele vybraného na základě zadávacího řízení vyhlášeného statutárním městem Jablonec nad Nisou jako zadavatelem

b) záměr podílet se od 1.2.2021 do 31.1.2031 na kompenzaci nákladů na veřejnou linkovou dopravu z pozice přispěvatele statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, a to za podmínek, že veřejná dopravní obslužnost obce bude zabezpečena v rozsahu a kvalitě stávajícího zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím Dopravního sdružení obcí Jablonecka, IČO: 60254041, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, zejména při zachování současného objemu linkových km připadajících na obec, tj. v rozsahu stávajících platných jízdních řádů).

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 120 bylo schváleno

7. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Janov n. N. č. 1/2019.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 121 bylo schváleno

8. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Janov n. N. č. 2/2019

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 122 bylo schváleno

9. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Janov n. N. č. 3/2019

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 123 bylo schváleno

10. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Janov n. N. č. 4/2019

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 124 bylo schváleno

11. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Janov n. N. č. 5/2019

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 125 bylo schváleno

12. Různé a interpelace.

13. Závěr.

Mgr.Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, p. Pavek Kittel

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h