Informace dle zákona 106/1999

1. Název

Obec Janov nad Nisou

2. Důvod a způsob založení

Obec Janov nad Nisou je v souladu s ústavním zákonem číslo 1/1993 Sb. (ústava České republiky) základním územním samosprávným celkem - je územním společenstvím občanů. Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů. Podle § 1, odstavce 1 písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona tj. 24. listopadu 1990.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem1). Obec jako právnická osoba2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících3).

1) zákon čís. 1/1993 Sb., (ústava ČR) článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník)
3) zákon čís. 128/2000 Sb. (zákon o obcích)

3. Organizační struktura

Obec Janov nad Nisou si vytváří své orgány1)

Zastupitelstvo obce (vrcholný orgán obce)
voleno je v komunálních volbách podle zákona 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí na období 4 let

Starosta obce
volen je z řad zastupitelů na ustavujícím jednání obecního zastupitelstva

Obecní úřad

1) zákon číslo 128/2000 Sb. O obcích

Organizace obce

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka Jablonec nad Nisou, č. ú. 2522451/0100

6. IČO: 262358

7. DIČ: CZ00262358

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

  1. osobně - na podatelně u pracovníka obecního úřadu
  2. písemnou žádostí
  3. elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem
  4. datovou schránkou

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy

14. Předpisy

  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

4. zasedání zastupitelstva
28.04.2021 od 17:00 h