OZV 1/1994 - koeficient daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č. 1/1994, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území obce Janov nad Nisou

Obec Janov nad Nisou na základě § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 3 písm. b) zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., vydává tuto

obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

(1) Základní sazba daně z nemovitostí u jednotlivých druhů staveb podle § 11 odst. 1 písm, b) až d) zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. č. 315/1993 Sb.[1], případně zvýšená podle § 11 odst. 2 tohoto zákona, se na celém území obce Janov nad Nisou násobí koeficientem 1,5.

(2) Poplatník nemá povinnost podávat v důsledku změny koeficientu podle předchozího odstavce nové daňové přiznáni, dílčí daňové přiznání ani sdělovat změnu, a je povinen takto vypočtenou daň zaplatit již v roce 1994 v termínech a způsobem stanovených zákonem ČNR č. 338/1992 Sb. ve zn. zákona č. 315/1993 Sb.

§ 2

Tato obecně závazná vyhláška byla schválena obecnim zastupitelstvem dne 26. ledna 1994. Obecní zastupitelstvo současné výjimečně souhlasilo na základě § 16 odst. 4 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. ledna 1994.

V Janově nad Nisou dne 26. 1. 1994

Jiří Kypta
starosta

ing. Miloš Šnytr
předseda finanční komise


[1] stavby pro individuální rekreaci, rodinné domy využívané pro individuálni rekreaci, garáže vystavěné odděleně od obytných domů, stavby pro podnikatelskou činnost.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo