OZV 1/2019 - odpady

OBEC JANOV NAD NISOU
ZASTUPITELSTVO OBCE JANOV NAD NISOU

Obecně závazná vyhláška obce Janov nad Nisou č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Janov nad Nisou

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou se na svém zasedání dne 11. 12. 2019 usnesením č. 121/2019 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Janov nad Nisou.

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:

  a) papír,

  b) sklo,

  c) plasty, které se třídí na: - PET lahve, - směsné plasty,

  d) kovy,

  e) nápojové kartony,

  f) textil,

  g) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,

  h) jedlé oleje a tuky,

  i) nebezpečný odpad,

  j) objemný odpad,

  k) směsný odpad.

 2. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob a pytlů (např. koberce, matrace, nábytek).

 3. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až j).

 4. Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu se provádí prostřednictvím sběrných nádob (zvláštních a typizovaných), velkoobjemových kontejnerů a pytlů, do kterých mohou být odkládány pouze složky komunálního odpadu, pro který jsou určeny.

Čl. 3

Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu

 1. Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:

  a) papíru - barva modrá

  b) skla – barva zelená

  c) PET lahví – barva žlutá

  d) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu – hnědá barva

  e) jedlých olejů a tuků – barva šedá

 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

 3. Pytle označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:

  a) směsných plastů - barva žlutá

  b) nápojových kartonů - barva oranžová

  c) kovů – barva šedá

  d) textilu – průsvitné pytle

 4. Pytle je možné si vyzvednout na obecním úřadě. Naplněné a zavázané pytle se odkládají do sběrných klecí umístěných na stanovištích uvedených v příloze č. 1.

 5. Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je celoročně zajišťováno:

  a) jeho odkládáním přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených, které jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky,

  b) jeho odkládáním na překladiště v Proseči nad Nisou, Horní 4703[1]), a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.

 6. Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno dvakrát ročně mobilním svozem. Nebezpečný odpad je odebírán na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Obec o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce.

Čl. 4

Oddělené soustřeďování objemného odpadu

Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno celoročně jeho odkládáním na překladišti v Proseči nad Nisou, Horní 47031), a to přímo do velkoobjemového kontejneru k tomuto sběru určenému[2].

Čl. 5

Oddělené soustřeďování směsného odpadu

 1. Směsný odpad se shromažďuje do:

  a) typizovaných sběrných nádob - popelnice a kontejnery označené logem oprávněné osoby,

  b) pytlů označených logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy, určených ke shromažďování směsného odpadu produkovaného v nemovitostech, které nejsou trvale obydleny, v místech těžko přístupných svozové technice a dále pro případy, kdy pro odložení směsného odpadu nepostačuje typizovaná sběrná nádoba,

  c) odpadkových košů, které jsou zvláštními sběrnými nádobami sloužícími pro odkládání drobného směsného odpadu a které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci.

 2. Stanoviště sběrných nádob a pytlů je místo, kde jsou trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 3. Pytle je možné si zakoupit na obecním úřadě. Po jejich naplnění a zavázání se odkládají v den svozu na svozovou trasu.

Čl. 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janov nad Nisou ze dne 25.3.2015.

Čl. 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2020.

Renata Mádlová
místostarostka obce

Mgr. Daniel David
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Příloha č. 1 k  obecně závazné vyhlášce č.1/2019

Stanoviště a počet zvláštních sběrných nádob na oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu

StanovištěPapírSkloPET lahveBIO odpad*Jedlé oleje a tukySběrné klece na pytle (směsné plasty, textil,nápojové kartony, kovy)
Janov nad Nisou – u kostela 1 1 1   1  
Janov nad Nisou – u samoobsluhy 2 1 2 1   1
Hraničná – u Mateřské školy 1 1 1 1    
Hraničná – na Vyšehradě 1 1 1 1    
Loučná nad Nisou – u zastávky autobusu 1 1 2 1   1
u bývalého lomu na Velkém Semerinku 1 1 1     1
Hrabětice – u chaty ARNIKY 1 1 1      

* biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu


[1] Obec Janov nad Nisou uzavřela s provozovatelem překladiště písemnou smlouvu, a to v souladu s § 4 odst. 1 písm. x) a § 16 zákona o odpadech.

[2] Objemným odpadem není stavební a demoliční odpad.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

4. zasedání zastupitelstva
28.04.2021 od 17:00 h