OZV 2/2008 - zřízení obecní policie

Obecně závazná vyhláška Obce Janov nad Nisou č. 2/2008 o zřízení obecní policie

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou se na svém zasedání dne 30. dubna 2008 usnesením č. 36/2008 usneslo vydat na základě ust. § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zněnípozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

V obci Janov nad Nisou se ke dni  30. 4. 2008 zřizuje obecní policie.

Čl. 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. 4. 2008.

Jarosla Hrabák
místostarosta obce

Mgr. Daniel David
starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo