Sazebník úhrad za poskytování informací

15.1.Sazebník úhrad za poskytování informací

(§ 5,odst. 1, písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.)

Orgány veřejné samosprávy jsou oprávněny ve smyslu § 17 výše uvedeného zákona požadovat za poskytnuté informace úhradu vzniklých nákladů.

Obecní úřad v Janově nad Nisou veřejně vyhlašuje tento sazebník náhrad:

Při vyřizování písemné žádosti o informaci :

Paušál provozních nákladů (telefonní, poštovní, materiální, energie)
(poštovné za zamítavé rozhodnutí se neúčtuje)
10,- Kč
Písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání  
 - stránka A4 jednostranně 3,- Kč
 - stránka A4 oboustranně 6,- Kč
 - stránka A3 jednostranně 4,- Kč
- stránka A3 oboustranně 7,- Kč
FAX - odeslání - jedna stránka i každá započatá 10,- Kč + tarif za impuls
FAX - příjem - jedna stránka i každá započatá 10,- Kč
Disketa, CD (náhrada poskytnutého materiálu) 15,- Kč/ks
Tisk dokumentu z přinesené diskety, CD nebo USB flash disk - černobíle 5,- Kč/A4

Průměrná hodinová sazba za práce potřebné k vyhledávání podkladů pro podání informace (pokud si splnění žádosti vyžádá přesčasovou práci)

- za každých započatých 30 min. práce 50,- Kč

Způsob vybírání náhrad:

Náhradu nákladů je žadatel povinen uhradit hotově úřednici OÚ, která informaci poskytuje.

Záloha náhrady:

Při očekávané náhradě za jednu informaci nad 200,-- Kč se vybírá záloha ve výši 50% očekávané náhrady a zúčtování se provede při výdeji informace. Při nevyzvednutí informace záloha propadá.

Výši úhrady určí:

Výši úhrady podle tohoto sazebníku určuje zaměstnanec OÚ, který informaci poskytuje.

Mgr. Daniel David, starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo