Usnesení - 14.12.2011

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 95/2011

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2012 a to na  25. 1., 22. 2., 28. 3., 25. 4., 30. 5., 27. 6./2012

Usnesení č. 96/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 1620 k. ú. Loučná nad Nisou – ostatní plocha o celkové výměře 8 277 m2 označené dle GP č. 259-284/2011 jako 1620/2 o výměře 110 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 97/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 308/3 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 1 046 m2 označené dle GP č. 1057-65/2011 jako 308/8 o výměře 735 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 98/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku  stpč. 253 k. ú. Hraničná nad Nisou – zast. plocha a nádvoří o výměře 169 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 99/2011

ZO schvaluje následující rozpočtové změny:

P

4122

80.000,-

dotace hasiči

V

5512

5137

80.000,-

P

4122

15.000,-

dotace jarmark

V

3419

5192

15.000,-

P

4122

3.487,-

dotace hasiči

V

5512

5169

3.487,-

P

4222

1.000.000,-

dotace na opravu silnice

V

2212

5171

1.000.000,-

P

4122

10.000,-

dotace ZŠ

V

3113

5336

10.000,-

V

3113

6129

-65.628,-

oprava položky

V

3113

6122

+65.628,-

Usnesení č. 100/2011

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 2.000.000,- Kč na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2012.

Usnesení č. 101/2011

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by  nastaly na konci roku 2011. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2012.

Usnesení č. 102/2011

ZO Janov nad Nisou  schvaluje přidělení bytu č. 48 v Hraničné čp. 104 paní Z. K., bytem Janov nad Nisou

Usnesení č. 103/2011

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu jednat o příkazní smlouvě na provoz parkoviště na Hraběticích s Janovskou o. p. s. a pokud k ní nebudou právní námitky ze strany obecního právníka ani ze strany jednotlivých zastupitelů  i o  jejím uzavření na období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014.

Mgr. Daniel David
starosta obce

pí. Renata Mádlová
místostarostka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo