Usnesení - 15.12.2010

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 15. prosince 2010

Usnesení č. 107/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2011 a to na  26. 1., 23. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6./2011

Usnesení č. 108/2010

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 133/2003 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou  schvaluje prodej pozemku stpč.. 357/2 v k. ú. Loučná n. N.  o výměře 352 m2 - zastavěná plocha  manželům Makulovým, *** za cenu  73. 920,- Kč.

Usnesení č. 109/2010

ZO Janov nad Nisou  schvaluje prodej pozemku stpč.. 357/2 v k. ú. Loučná n. N.  o výměře 352 m2 - zastavěná plocha  panu Romanu Makulovi, bytem  *** za cenu 73. 920,- Kč.

Usnesení č. 110/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje převod vlastnictví pozemků v k.ú. Hraničná nad Nisou směnou  mezi obcí Janov nad Nisou na straně jedné a Ing. Jaromírem Stránským, bytem *** společně s Ing. Václavem Stránským, bytem *** na straně druhé, a to takto:

a)  podle GP č. 525-313/2010 ze dne 8.11.2010 se z  ppč. 863/1 - ostatní plocha  o výměře 1289m2 odděluje budoucí ppč. 863/4 - ostatní plocha o výměře 18m2 ve vlastnictví obce Janov nad Nisou. Takto nově vzniklá ppč. 863/4 se převede do podílového spoluvlastnictví Ing. Jaromíra Stránského a Ing. Václava Stránského, a to každému jednou polovinou,

b) podle GP č. 525-313/2010 ze dne 8.11.2010 se z ppč. 70/3 - ostatní plocha o výměře 5269m2 odděluje budoucí ppč. 70/20 - ostatní plocha o výměře 276m2  a  z ppč. 110/1 - ostatní plocha o výměře 13748m2  odděluje budoucí ppč. 110/10 - ostatní plocha o výměře 160m2  ve vlastnictví Ing. Jaromíra Stránského a Ing. Václava Stránského. Takto nové vzniklé ppč. 70/20 a ppč. 110/10 s uvedenými výměrami se převedou  do vlastnictví obce Janov nad Nisou,

c) podle GP č. 525-313/2010 ze dne 8.11.2010 se z ppč 70/3  - ostatní plocha o výměře 5269m2 odděluje díl  „a” - ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 2m2 a z ppč. 110/1 - ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 160m2 se oděluje díl „b”  - ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 20m2  ve vlastnictví Ing. Jaromíra Stránského a Ing. Václava Stránského. Takto uvedené díly parcel označené dle GP písmeny „a” a „b” se  převedou  na obec Janov nad Nisou 

d) rozdíl mezi hodnotou směňovaných pozemků narovnat částkou ve výši 190.000 Kč ve prospěch  Ing. Jaromíra Stránského a Ing. Václava Stránského

e) v souvislosti s převodem výše uvedených pozemků v k.ú. Hraničná nad Nisou uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající  věcnému břemenu jako práva věcného ve prospěch obce Janov nad

Nisou jako strany oprávněné za  jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč a v rozsahu zaměřeném podle GP č. 525-313/2010 ze dne 8.11.2010 

- s právem vedení vody a kanalizace s právem vstupu za účelem oprav a údržby na budoucí ppč. 70/3 - ostatní plocha 

- s právem vedení elektrické přípojky s  právem vstupu za účelem oprav a údržby na budoucí ppč. 110/11- ostatní plocha

- s právem vstupu a jízdy na budoucí ppč. 110/12 - ostatní plocha (ostatní komunikace) vzniklé dle výše uvedeného GP,  a to za účelem vstupu k vodojemu nacházejícím se na budoucí stp. č. 431  vzniklé  dle uvedeného GP resp. za účelem vstupu na tuto parcelu

Usnesení č. 111/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem hasičského vozu Škoda 706 RHT CAS 25 Obci Rynoltice, Rynoltice 199, PSČ 463 55 za cenu 50.000,- Kč

Usnesení č. 112/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje  přidělení bytu č. 104 v Hraničné čp. 180 panu Zdeňku Růžičkovi, bytem ***

Usnesení č. 113/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny

OdPa

Pol

ÚZ

P

 4213

 254.933,-

54190877

dotace SFŽP na kanalizaci

P

 4216

  4.333.860,

54515825

dotace FS na kanalizaci

P

 4116

 96.878,

54515309

dotace FS - kanalizace

P

 4113

  5.812,-

54190001

dotace SFŽP - kanalizace

V

2321

6121

 4.333.860,-

54515825

kanalizace

V

2321

6121

 5.812,-

54190001

kanalizace

V

2321

6121

 254.933,-

54190877

kanalizace

V

2321

6121

96.878,-

54515309

kanalizace

V

2321

6121

 - 523.412,-

kanalizace podíl obce

V

2321

6121

 + 523.412,-

54100000

kanalizace podíl obce

P

 4113

  - 5.040,-

27189011

oprava ÚZ silnice Loučná

P

 4113

 + 5.040,-

27189017

P

 4113

- 20.160,-

27589012

P

4113

 + 20.160,-

27589018

P

  4213

  - 114.713,-

27189511

P

 4213

 + 114.713,-

27189517

P

 4213

  - 458.851,-

27189512

P

 4213

 + 458.851,-

27189518

P

 4111

  20.000,-

98187

dotace volby

V

 6115

5139

4.806,-

98187

volby materiál

V

6115

5029

 13.268,-

98187

volby odměny

V

6115

5032

 864,-

98187

volby odvody

V

6115

5156

 222,-

98187

volby phm

V

6115

5175

 840,-

98187

volby občerstvení

P

4111

 - 18,-

98187

volby vratka

V

6115

5139

 - 18,-

98187

P

 4122

 58.500,-

dotace na lesní porosty

V

1039

5169

 58.500,-

P

 4222

 100.000,-

dotace na územní plán

V

3635

6119

  100.000,-

P

 4111

 10.221,-

dotace na sčítání lidu

V

6149

5139

 10.221,-

P

 4122

12.924,-

dotace na hasiče

V

5512

5167

 10.000,-

V

5512

5171

 2.924,-

V

6171

5192

 -  200.000,-

ops-změna položky

V

 6171

 5221

 +  200.000,-

P

3639

2131

 -  300.000,-

pronájem pozemku

P

2219

2111

 + 300.000,-

příjem z parkoviště

V

6171

5321

 -  19.000,-

spec.mat.školka

V

3112

5367

 +  19.000,-

V

3314

5023

  - 13.000,-

knihovna odměna

V

 3314

 5021

 + 13.000,-

P

3639

3111

  + 155.800,-

prodej pozemku

P

6171

3112

 + 450.000,-

prodej hasičárny

V

 5512

 6123

 + 605.800,-

koupě has. vozu

Usnesení č. 114/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 2. 000. 000,- Kč ( cca 1/12 roku 2010 ) na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2010.

Usnesení č. 115/2010

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by  nastaly na konci roku 2010. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v  lednu 2011.

Usnesení č. 116/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení č. 117/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku ze vstupného.

Usnesení č. 118/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku ze psů.

Usnesení č. 119/2010

ZO Janov nad Nisou stanovuje jako obřadní místo pro oddávání zasedací místnost  Obecního úřadu Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 520 a prostor v kostele sv. Josefa v Loučné. Jako obřadní den stanovuje pátek, sobotu a neděli v době od 10.00  do 14.00 hodin.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h