Usnesení - 16.07.2008

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 16. července 2008

Usnesení č. 81/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vyloučení uchazeče Ing. Milan Tichý - Inženýrské stavby VOKA, IČ: 12076538, z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, z účasti v zadávacím řízení "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou", evidenční číslo VZ: 60017847; na základě zjištění hodnotící komise, která z rozhodnutí zadavatele posoudila v souladu s § 59 zákona o veřejných zakázkách prokázání splnění kvalifikace dodavatelů z hlediska požadavků stanovených zadavatelem.

Usnesení č. 82/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vyloučení uchazeče STRABAG a.s., IČ: 60838744,  jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena při posouzení nabídek, z účasti v zadávacím řízení "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou", evidenční číslo VZ: 60017847.

Usnesení č. 83/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou", evidenční číslo VZ: 60017847, a to nabídky uchazeče Regas Liberec, s. r. o. IČ: 25419854, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky odpovídá pořadí nabídek doporučenému hodnotící komisí.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo