Usnesení - 17.12.2008

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 17. prosince 2008

Usnesení č. 128/2008

ZO schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2009 a to na  28. 1., 25. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6./2009

Usnesení č. 129/2008

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009 ve výši 2.000.000,- Kč

Usnesení č. 130/2008

ZO souhlasí se zpracováním GP na směnu části ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace) označené dle nákresu jako část a) o výměře 74 m2 a části ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 937 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace) označené dle nákresu jako část b) o  výměře 405 m2 v majetku TJ Bižuterie, o.s. za část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 174 m2 - ostatní plocha ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace, občanské vybavení a služby) označené dle nákresu jako část e) o výměře 512 m2 v majetku obce Janov nad Nisou

Usnesení č. 131/2008

ZO souhlasí s prodejem ppč. 885/7 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 154 m2  - trv. tr. porost paní Emílii Tlamkové, trvale bytem Kolátorova 1469/8, Praha 6 za cenu 47.586,- Kč s tím, že na tomto pozemku bude zřízeno  věcné břemeno na právo přístupu pro majitele objektu na stpč. 411 a části ppč. 885/2  k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 132/2008

ZO souhlasí  s prodejem ppč. 837/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 244 m2 - ost. plocha manželům ing. Karle Pospíšilové, trvale bytem Šiškova 1225, Praha 8 a ing. Miloši Pospíšilovi, trvale bytem Skyšice 23, Dolní Bousov  za cenu 125.660,- Kč s tím, že s kupní smlouvou bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení práva předkupního na dobu neurčitou ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 133/2008

ZO souhlasí  s prodejem ppč. 1354/10 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 33 m2 - trv. tr. porost panu Janu Ulčovi, trvale bytem Náměstí Žižkovo 13, Liberec 1 za cenu 16.995,- Kč.

Usnesení č. 134/2008

ZO schvaluje odměny členům Komise pro kulturu a sport ve výši:  Lenka Jelínková - 1.000,- Kč, Luboš Doležálek - 1.000,- Kč, Michal Surkov - 1.500,- Kč, Pavel Zange 500,- Kč.

Usnesení č. 135/2008

ZO schvaluje odměny členům Finančního výboru ve výši: Jan Čmejrek - 1.000,- Kč, MUDr. Kvasnička - 1.000,- Kč, Renata Mádlová - 1.000,- Kč, ing. Pavel Šarkovský - 1.000,- Kč.

Usnesení č. 136/2008

ZO schvaluje odměny členům Komise rozvoje a výstavby ve výši: František Křůmal - 2.000,- Kč,  Milena Kejzlarová - 2.000,- Kč.

Usnesení č. 137/2008

ZO schvaluje odměny členům SPOZ ve výši:  Marie Palenčárová - 1.500,- Kč, Zdena Krausová - 1.000,- Kč, Lenka Vondrová - 1.000,- Kč, Martina Nagyová - 1.000,- Kč, Michal Surkov - 1.000,- Kč, Ludmila Matěchová - 1.500,- Kč, Petr Mikolášek - 1.000,- Kč.

Usnesení č. 138/2008

ZO schvaluje odměny členům Kontrolního výboru ve výši: ing. Martin Janoušek - 2.000,- Kč, Mgr. Pavel Pilz - 2.000,- Kč.

Usnesení č. 139/2008

ZO schvaluje odměnu  předsedkyni Komise péče o krajinu ing. Aleně Cyhelské ve výši 5. 000,- Kč.

Usnesení č. 140/2008

ZO oznamuje ukončení přijímání podnětů ke změnám územního plánu obce Janov nad Nisou do 28. 2. 2009.

Usnesení č. 141/2008

ZO souhlasí s přiznáním jednorázového příspěvku na ošatné  starostovi obce ve výši 20.000,- Kč.

Usnesení č. 142/2008

ZO souhlasí s přiznáním jednorázového příspěvku na penzijní připojištění  starostovi obce ve výši 24.000,- Kč.

Usnesení č. 143/2008

ZO odvolává z funkce člena správní rady o. p. s. pana R. Vitvara a na jeho místo jmenuje pana P. Zangeho.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

8. zasedání zastupitelstva
4.10.2023 od 17:00 h