Usnesení - 22.02.2012

Usnesení z  2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 22. února 2012

Usnesení č. 11/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejnění prodeje pozemku ppč. 348/10 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o výměře 149 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 12/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1024/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 621 m2

Usnesení č. 13/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 68/1 a 69/3 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + 1.000,- Kč za umístění  betonového sloupu.

Usnesení č. 14/2012

ZO Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2011 ve výši 16,28 Kč/m3 s DPH (14,28 Kč/ m3 bez DPH) a náklady na stočné v roce 2011 ve výši  39,61 Kč/m3 s DPH (34,75,- Kč /m3 bez DPH)

Usnesení č. 15/2012

ZO Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2012 ve výši - vodné 16,50  Kč/m3 včetně DPH a stočné 40,- Kč/m3 včetně DPH.

Usnesení č. 16/2012

ZO Janov nad Nisou ukládá starostovi obce Janov nad Nisou vyhlásit v termínu do 30. 4. 2012 konkurz na ředitele Základní školy a Mateřské školy Janov nad Nisou, příspěvková organizace.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo