Usnesení - 24.02.2010

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 24. února  2010

Usnesení č. 8/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízením věcného břemene na podzemní vedení vodovodního potrubí přes pozemky ppč. 590/6 a 590/7  k. ú. Janov nad Nisou pro majitele objektu če. 1288 na stpč. 694 v k. ú. Janov nad Nisou za jednorázový poplatek 4. 850,- Kč.

Usnesení č. 9/2010

ZO Janov n. N. souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 590/6 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 1067 m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/6 o výměře 969 m2 a části pozemku ppč. 590/7 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha o celkové výměře 1386  m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/7 o výměře 1306 m2 manželům MUDr. Michaele Buganové bytem Metodějova 1465/9, Chodov, Praha 4 a ing. Patriku Buganovi bytem Karla Tomana 1611/10, České Budějovice za cenu 1. 071. 818,- Kč s tím, že s kupní smlouvou bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení č. 12/2006.

Usnesení č. 10/2010

ZO Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej objektu bývalé hasičárny na stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou a stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 104 m2  s minimální kupní cenou 287. 920,- Kč. Termín dodání obálek je do 29. 3. 2010 do 14,00 hodin.

Usnesení č. 11/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 1357/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 311 m2 – trvalý travní porost a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 12/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením  smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění zařízení JBC, Hraničná, ppč. 814/4, zemní kabel 2x AYKYz 4x70 mmna pozemku ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 27232425, DIČ CZ 27232425. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu.

Usnesení č. 13/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Telefónica O2 Czech Republic, a.s – budoucí oprávněný, Obcí Janov nad Nisou – budoucí povinný, Wild Oak, s. r. o. - podmíněný budoucí poviný a Residenční Loučná s. r.o. - stavebník  vynucené překlády komunikačního zařízení na umístění telekomunikačního zařízení pod označením " Rezidence Loučná, překládka sítě TO2" na ppč. 1609/2 a 1609/4 k. ú. Loučná nad Nisou  za cenu 1.000,- Kč.

Usnesení č. 14/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy č. 37/10/KS – 9410000162 uzavřené na základě Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1107000554/89-B/07/ORDS ze dne 17. 10. 2007 za cenu 330. 000,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 15/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě pod označením "11010-024595 Hraničná 83(JN), obnova, havárie"mezi Telefónica O2 Czech Republic, a. s.  a Obcí Janov nad Nisou na pozemku ppč. 847 k. ú. Hraničná nad Nisou za jednorázový poplatek 2 000,- Kč.  Podmínkou uzavření smlouvy je dodání vyjádření DI Policie ČR.

Usnesení č. 16/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2009 ve výši 9,79 Kč/m3 s DPH (  8,90,- Kč/ m3 bez DPH) a náklady na stočné v roce 2009 ve výši  33,87 Kč/m3 s DPH ( 30,79,- Kč /m3 bez DPH)

Usnesení č. 17/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného  a stočného pro rok 2010 ve výši vodné 10,-  Kč/m3 a stočné 34,- Kč/m3.

Usnesení č. 18/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje aktualizaci "Programu obnovy vesnice Janov nad Nisou" pro  rok 2010

Usnesení č. 19/2010

ZO schvaluje podání žádosti pod názvem "Podpora výstavby vodovodu a kanalizace v obci Janov nad Nisou – dotace na úroky"do Grantového fondu – Program obnovy venkova - program č. 17 ve výši 300.000,- Kč. Vlastní podíl je v rozpočtu vyčleněn na výdajové položce 6310 5141 úroky vlastní.

Mgr. Daniel David
starosta obce

p. Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo