Usnesení - 24.02.2021

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 24. února 2021

Usnesení č. 9/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4011202/VB/002 na pozemku ppč. 887 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ( minimálně 1.000,- Kč + DPH).

Usnesení č. 10/2021

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 26/2020 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby kanalizačního potrubí na pozemku ppč. 1486/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro pana F. H.. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši (minimálně 1.000,- Kč + DPH).

Usnesení č. 11/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby kanalizačního potrubí na pozemku ppč. 1486/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro pana P.H.. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši (minimálně 1.000,- Kč + DPH).

Usnesení č. 12/2021

ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti č.j. OLP/440/2021 mezi Libereckým krajem a obcí Janov nad Nisou a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Usnesení č. 13/2021

ZO schvaluje náklady na vodné v roce 2020 ve výši 28,109 Kč/m3 bez DPH a náklady na stočné v roce 2020 ve výši 25,197 Kč/m3 bez DPH.

Usnesení č. 14/2021

ZO schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2021 ve výši - vodné 30,08 Kč bez DPH (33,08 Kč/m3 s DPH) a stočné 26,96 Kč bez DPH (29,66 Kč/m3 s DPH).

Usnesení č. 15/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č.1/2021 o místním poplatku z pobytu.

Usnesení č. 16/2021

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec – IV Perštýn ve výši 6.820,-

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

Usnesení č. 17/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování pečovatelské služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 18/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

zapsala R. Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo