Usnesení - 24.04.2013

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 24. dubna  2013

Usnesení č. 22/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí se vstupem obce Janov nad Nisou do Sdružení  pro rozvoj cestovního ruchu v Jizerských horách.

Usnesení č. 23/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru  směny + odkoupení části pozemku ppč. 5/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1839 m2 – trvalý travní porost označeného dle GP č. 1102-708/2012 jako 5/18 o výměře 148 m2 a části pozemku ppč. 5/2 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 179 m2 – ostatní plocha označeného dle GP č. 1102-708/2012 jako 5/19 o výměře 151 m2  v majetku pí. M. K. Mladá Boleslav  za část pozemku ppč. 12/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 747 m2 – ostatní plocha označené dle GP č. 1102-708/2012 jako 12/13 o výměře 33 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 a navrhuje minimální kupní ceny u ppč. 5/1 (5/18) 100,- Kč/m2, u ppč. 5/2 (5/19) 500,- Kč/m2 a u ppč. 12/1 (12/13) 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 24/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy na části  pozemku ppč. 1749 k. ú. Loučná nad Nisou vyznačené na GP č. 263-12/2013 pro majitele objektu čp. 42 na stpč. 351, ppč. 1493/1 a 1497/1 k. ú. Loučná nad Nisou za jednorázový poplatek 5. 700,- Kč + DPH.

Usnesení č. 25/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru  prodeje části pozemku ppč. 795/7 k. ú. Janov nad Nisou – lesní pozemek o celkové výměře 23 330 m2 označené dle GP č. 1080-37/2012 jako ppč. 795/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 170 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 26/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemku ppč. 204/2 – ostatní plocha  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1 621 m2 a pozemku ppč. 204/3 – ostatní plocha  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 365 m2 v majetku  Cestovní kancelář – Sport s. r. o., Mattioliho 3271/4, Praha 10 za část pozemku ppč. 296/3 – ostatní plocha o celkové výměře 6 550 m2 označené dle GP č. 1109-622/2013 jako 296/22 o výměře 1766 m2 a část pozemku ppč. 296/3 – ostatní plocha o celkové výměře 6 550 m2 označené dle GP č. 1109-622/2013 jako 296/23 o výměře 220 m2.

Usnesení č. 27/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrických plánů na rozdělení pozemků ppč. 830, 826/1, 843, 837/1, 814/4, 816 k. ú. Hraničná nad Nisou a ppč. 1404/1 k. ú. Janov nad Nisou  a pověřuje starostu obce jednáním s Lesy ČR s. p. o prodeji  případně o směně za lesní pozemky.

Usnesení č. 28/2013

ZO Janov nad Nisou projednalo předložený materiál a v souladu se zněním § 56 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí zprávu pořizovatele Územního plánu Janov n. N. o dalším  postupu pořizování Územního plánu Janov n. N.

Usnesení č. 29/2013

ZO Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti pod názvem „Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou – dotace na úroky 2013“ do Dotačního fondu: Programu č. 2 – Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Podprogram 2.1 – Program obnovy venkova ve výši 556.000,- Kč. Vlastní podíl je v rozpočtu vyčleněn na výdajové položce 6310 5141 úroky vlastní.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo