Usnesení - 24.06.2009

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 24. června 2009

Usnesení č. 32/2009

ZO schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2009 a to na  9. 9., 14. 10., 18. 11., 16. 12./2009

Usnesení č. 33/2009

ZO schvaluje rozpočtové změny:

V  3314  5023 -  13.000 knihovna

V  3314  5021 +  13.000 dohoda o provedení práce

V  6171  5011 - 30.000 úklid

V  6171  5021 + 30.000 dohoda o provedení práce

P 4122 + 4.341 dotace hasiči

V  5512  5169 + 4.341

Usnesení č. 34/2009

ZO schvaluje:

a)  Závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok s výhradou -  méně závažnou chybou a nedostatkem :

- jinde neuvedená chyba a nedostatek: jednorázový příspěvek na penzijní připojištění starostovi obce

b)  Nápravné opatření:

Chyba nelze zpětně napravit. V případě že obec bude v budoucnu vyplácet tento příspěvek bude postupovat v souladu s § 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Usnesení č. 35/2009

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 141/2008 ve znění: ZO souhlasí s přiznáním jednorázového příspěvku na ošatné  starostovi obce ve výši 20.000,- Kč.

Usnesení č. 36/2009

ZO schvaluje finanční dar starostovi obce  výši 20.000,- Kč.

Usnesení č. 37/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí v souvislosti s příznivým hspodařením obce s vyplacením finančního daru starostovi ve výši 2 měsíčních platů.

Usnesení č. 38/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 804/4 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 385 m2 - ostatní plocha označené dle nového GP č. 502-59/2009 jako 804/6  o výměře 205 m2 panu Petru Kleinovi, trvale bytem Hraničná 1320, Janov nad Nisou za cenu 10. 558,- Kč.

Usnesení č. 39/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 804/4 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 385 m2 - ostatní plocha označené dle nového GP č. 502-59/2009 jako 804/7  o výměře 63 m2 manželům Blance a Jiřímu Houfkovým, oba trvale bytem Hraničná 173, Janov nad Nisou za cenu 3. 245,- Kč.

Usnesení č. 40/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem  pozemku ppč. 293/2 k. ú. Janov n. N. - trvalý travní porost o výměře 402 m2 a ppč. 236 k. ú. Janov n. N. - trvalý travní porost  o výměře 186 m2 panu Petru Csikósovi , trvale bytem  Na Petřinách 1769/47, Praha 6 za cenu 68. 598,- Kč.

Usnesení č. 41/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 219/1 k. ú. Janov n. N. - trvalý travní porost o celkové výměře 353 m2 označené dle nového GP č. 250-792/2008 a č. 962-792/2008 jako 219/5 o výměře 100 m2, části pozemku ppč. 1376/3 k. ú. Loučná n. N.  - trvalý travní porost o celkové  výměře 1783 m2 označené dle nového GP č. 250-792/2008 a č. 962-792/2008 jako 1376/17  o výměře 132 m2 a části pozemku ppč. 1376/15 k. ú. Loučná n. N. - ostatní plocha o celkové výměře 1156 m2 označené dle nového GP č. 250-792/2008 a č. 962-792/2008 jako část b) o výměře 9 m2 paní ing. Andree Klimečkové, trvale bytem Sportovní 1279, Smržovka za cenu 62 058,- Kč.

Usnesení č. 42/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí se směnou části ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost označené dle GP č. 964-686/2009 jako 673/4 o výměře 74 m2 a části ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 937 m2 - trvalý travní porost  označené dle GP č. 964-686/2009 jako 724/5 o  výměře 405 m2 v majetku TJ Bižuterie, o.s. za  část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 174 m2 - ostatní plocha  označené dle GP č. 964-686/2009 jako 1398/2 o výměře 512 m2 v majetku obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 43/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby  " STL plynovod a přípojky pro 8 BD, Rezidence Loučná na ppč. 1609/2 , 1609/4 v k. ú. Loučná nad Nisou" za jednorázový poplatek 1.000,- Kč.

Usnesení č. 44/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na zaměření věcného břemene na pozemku ppč. 2 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 45/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na vodovodní a kanalizační řad mezi Rezidenční Loučná s.r.o., Mrštíkova 399/2a -  Liberec, Obcí Janov nad Nisou, Janov n. N. 520 a Wild Oak s.r.o., Mrštíkova 399/2a - Liberec a pověřuje starostu jednáním o dokončení smlouvy o smlouvě budoucí.

Usnesení č. 46/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na právo přístupu a příjezdu a uložení kabelu NN na pozemku ppč. 1252/1 k. ú. Janov nad Nisou ve prospěch vlastníků pozemku ppč. 1252/2 k. ú. Janov nad Nisou dle geometrických plánů č. 938-107/2008 a 933-107/2008 za jednorázový poplatek 10. 000,- Kč.

Usnesení č. 47/2009

ZO Janov nad Nisou schvaluje záměr pořídit nový Územní  plán obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 48/2009

ZO Janov nad Nisou určuje pro kontakt s úřadem územního plánování Jablonec nad Nisou ve věci pořizování nového Územního plánu obce Janov nad Nisou pana Jaroslava Hrabáka

Usnesení č. 49/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s převodem částky 27. 594,- Kč z rezervního fondu školy na účet č. 502 004.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo