Usnesení 24.11.2010

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 24. listopadu 2010

Usnesení č. 84/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení části pozemku ppč.  56/30 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1329 m2 zahrada.

Usnesení č. 85/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku stpč. 357/2 v k. ú. Loučná n. N.  o výměře 352 m2 zastavěná plocha.

Usnesení č. 86/2010

Zastupitestvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zrušením věcného břemene na pozemku ppč. 308/6 a 308/7 v k. ú. Janov nad Nisou na neexistující vodovod ( Z 13283/2007-504, Z- 2600005/1987-504 ).

Usnesení č. 87/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1375 a 1365/1 v k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035.  Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 88/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí  s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na  zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1402/1 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035 za cenu 1. 200,- Kč.

Usnesení č. 89/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním směny části pozemku ppč. 863/1 k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 1289 m2 - ostatní plocha označené GP č.  525-313/2010 jako ppč. 863/4 o výměře 18m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, IČO 00262358 za část pozemku ppč. 70/3 k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 5269 m2 - ostatní plocha označené dle GP č.  525-313/2010 jako ppč.70/20 o výměře 276 m2 a část ppč. 70/3 k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 5269 m2 - ostatní plocha označené dle GP č.  525-313/2010 jako díl a) stpč. 431  o výměře 2m2 a část pozemku ppč. 110/1 k. ú. Hraničná n. N.  o celkové výměře 13748 m2 - ostatní plocha označené dle GP č. 525-313/2010 jako ppč. 110/10 o výměře 160 m2 a část ppč. 110/1 k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 13748 m2 - ostatní plocha označené dle GP č. 525-313/2010 jako díl b) stpč. 431 o výměře 26 m2  v majetku Ing. Jaromíra Stránského, bytem ***** a Ing. Václava Stránského, *****.

Usnesení č. 90/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku ppč. 486/17, 486/12 a 1394 v  k. ú. Janov nad Nisou pro SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567.

Usnesení č. 91/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje cisterny  Škoda 706 RTH CAS 25 za cenu 50.000,- Kč.

Usnesení č. 92/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz inventarizace za rok 2010 směrnici č. 3.

Usnesení č. 93/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  neinvestiční dotaci Jizerské o. p. s.  ve výši 90.000,- Kč.

Usnesení č. 94/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 1 k „Rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou”.

Usnesení č. 95/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje 5-ti členný kontrolní výbor a volí členy: - Ing. Olgu Hatašovou,  Martina Líbala, Marii Bürgerovou a Michala Surkovova.

Usnesení č. 96/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje 7-mi členný finanční  výbor a volí členy: - Jaroslava Hrabáka, MUDr. Milana Kvasničku, Jana Čmejrka, Ing. Pavla Šarkovského, Pavla Pěničku a Petra Kordače, ml..

Usnesení č. 97/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise výstavby a rozvoje panu Františku Křůmalovi  2.000,- Kč a paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč.

Usnesení č. 98/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise pro  kulturu a sport pí. Jelínkové Lence 1.000,- Kč, p. Lubošovi Doležálkovi 1.000,- Kč, p. Michalovi Surkovovi 1.000,- Kč, p. Pavlovi Zangovi 1.000,- Kč a pí. Evě Kořánové 1.000,- Kč.

Usnesení č. 99/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům SPOZu pí. Vondrové Lence 1.000,- Kč, pí. Nagyové Martině 1.000,- Kč, pí. Krausové Zdeně 1.000,- Kč, p. Surkovovi Michalovi 1.000,- Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,- Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,- Kč a p. Mikoláškovi Petrovi 1.000,- Kč.

Usnesení č. 100/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Kontrolního výboru p. Pavlu Pilzovi 1.500,- Kč a p. Martinu Janouškovi 1.500,- Kč.

Usnesení č. 101/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Finančního výboru p. Janu Čmejrkovi 1.500,- Kč, p. Pavlu Šarkovskému 1.500,- Kč, pí. Renatě Mádlové 1.500,- Kč, MUDr. Milanu Kvasničkovi 1.500,- Kč.

Usnesení č. 102/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu za přípravu a průběh Janovského jarmarku p. Davidu Jelínkovi 5.000,- Kč, p. Michalovi Surkovovi 5.000,- Kč a p. Hynku Pulcovi 5.000,- Kč.

Usnesení č. 103/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nový cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního  odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu a elektrozařízení  pro území Obce Janov nad Nisou, platný od 1. 1. 2011.

Usnesení č. 104/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou určuje pro kontakt s úřadem územního plánování Jablonec nad Nisou ve věci pořizování nového Územního plánu obce Janov nad Nisou pana Ing. Jana Zelenku.

Usnesení č. 105/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje jednací dny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na středy.

Usnesení č. 106/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s termínem dalšího jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 15. 12. 2010

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo