Usnesení - 25.04.2007

Usnesení ze  4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. dubna 2007

Usnesení č. 25/2007

ZO souhlasí  se záměrem zveřejnit prodej části  ppč. 873/4 k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č. 461-016/2007 jako 873/8 o výměře 273 m2 a zároveň navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 5. 500,- Kč.

Usnesení č. 26/2007

ZO souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na prodej domu čp. 114 a čp. 513 v Janově nad Nisou.

Usnesení č. 27/2007

ZO souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na prodej bytové jednotky č. 439/1 v objektu čp. 439 v Janově nad Nisou

Usnesení č. 28/2007

ZO souhlasí s  prodejem pozemku stpč. 254 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 50  m2 panu Luboši Vanerovi, trvale bytem Bedřichov 321 za cenu 10. 300,- Kč.

Usnesení č. 29/2007

ZO souhlasí s  prodejem části pozemku ppč. 153/1 v k. ú. Janov  n. N. označené dle nového GP č. 875-279/2006 jako část b) o výměře  5  m2  paní Sylvě Voháňkové, trvale bytem Janov nad Nisou 452 za cenu 1. 545,- Kč.

Usnesení č. 30/2007

ZO souhlasí s prodejem pozemků stpč. 123 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 126  m2 - zastavěná plocha, zbořeniště, v ÚP jako zastavitelná plocha, ppč. 433/4 k. ú. Hraničná n. N. o výměře  489 m2 - zastavitelná plocha, v ÚP jako zastavitelná plocha a ppč. 433/1 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 904 m2 - trvalý travní porost, v ÚP jako louky a pastviny manželům Kačírkovým, trvale bytem Hraničná 155, Janov nad Nisou za cenu  236. 591,- Kč.

Usnesení č. 31/2007

ZO souhlasí s odložením platby za prodej pozemků ppč. 229/2 a ppč. 230/1 v k. ú. Janov nad Nisou do doby zakoupení přilehlé nemovitosti.

Usnesení č. 32/2007

ZO  souhlasí s vyhlášením obálkové metody na prodej ppč. 1609/2 a 1609/4 k. ú. Loučná n. N. s minimální cenou 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 33/2007

ZO schvaluje tato hodnotící kritéria pro prodej ppč. 1609/2 a 1609/4 k. ú. Loučná n. N. na výstavbu bytových domů:

Usnesení č. 34/2007

ZO schvaluje záměr směnit obecní lesy za lesy v majetku Lesů ČR za pozemcích ppč 553/1, 60/2 a 60/3 v k. ú. Janov n. N. a  ppč. 217/1 v k. ú. Hraničná n. N. a pověřuje starostu Mgr. Davida a lesního správce p. Zakeho jednáním s Lesy ČR.

Usnesení č. 35/2007

ZO souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pronájem odstavné plochy a objektu u Kapličky za těchto podmínek: pronájem bude uzavřen na dva roky, za objekt Kapličky bude činit pronájem 10. 000,- Kč/rok a za pronájem odstavné plochy 30% podíl z vybraného parkovného. Nepovoluje se podnájem další osobě.

Usnesení č. 36/2007

ZO schvaluje redakční radu pro vydávání nového zpravodaje ve složení: p. J. Hrabák, Mgr. J. Tomešová a Mgr. P. Pilz.

Usnesení č. 37/2007

ZO pověřuje pracovní skupinu ve složení Mgr. David, p. Hrabák,  Mgr. Tomešová, Mgr. P. Pilz, MUDr. Kvasnička a ing. Jelínek vybráním firmy na tisk a názvu zpravodaje.

Usnesení č. 38/2007

ZO souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného na projektu Školní společenský ples.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h