Usnesení - 25.04.2012

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení č. 24/2012

ZO Janov nad Nisou  souhlasí s  uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene  na právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právo vstupovat a vjíždět na pozemky ppč. 486/12, 486/17 a 1394 k. ú. Janov nad Nisou v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek pro RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 za jednorázový poplatek  500,- Kč.

Usnesení č. 25/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč.  1437/12 k. ú. Loučná nad Nisou  – trvalý travní porost o celkové výměře 2736 m2 rovným dílem a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 26/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 4/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Usnesení č. 27/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného na 7. školním společenském plese, který se konal dne 23. 3. 2012.

Usnesení č. 28/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného při pořádání volejbalového plesu konaného dne 3. 3. 2012

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo