Usnesení - 25.06.2008

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. června 2008

Usnesení č. 67/2008

ZO schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na druhé  pololetí roku 2008 a to na 3.9., 8. 10., 12. 11., 17. 12.

Usnesení č. 68/2008

ZO schválilo závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok s výhradou a přijalo opatření k nápravě nedostatků:

- nesprávné schválení rozpočtu

- nepředložení závěrečného účtu a z toho vyplývající nedostatky při uveřejňování obsahu úřední desky na internetových stránkách

- chybám a nedostatkům v inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2007

- chybám a nedostatkům v součinnosti obce ( zřizovatele) vůči příspěvkové organizaci

Nápravná opatření:

- rozpočet na tento rok byl schválen správně

- závěrečný účet byl předložen ZO

- inventarizace majetku bude opravena při následující inventuře

- hospodaření a přebytek příspěvkové organizace byl schválen včas

Usnesení č. 69/2008

ZO schvaluje rozpočtovou změnu

P 4222 + 60. 000,- Kč

V 5512 5137 + 60. 000,- Kč

Usnesení č. 70/2008

ZO schvaluje převedení částky 60. 000,- Kč z rezervního fondu organizace " Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou - příspěvková organizace " do rozpočtu organizace na položku 511 01 opravy a udržování.

Usnesení č. 71/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje části ppč. 20 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 283 m2 - zahrada ( v ÚP zastavitelná plocha )  označené dle nového GP jako ppč. 20 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 238 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2.

Usnesení č. 72/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 836/2 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 719 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP louky, pastviny )  a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2.

Usnesení č. 73/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 867 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 336 m2 - ostatní plocha ( v ÚP účelová komunikace )  a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 74/2008

ZO souhlasí s prodejem ppč. 12/4 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 288 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP cca 145 m2  - zastavěná plocha a cca 143 m2 - louky, pastviny) - Společenství pro dům Janov nad Nisou 439, Janov nad Nisou 439, PSČ 468 11, IČ: 273 15 894 za cenu 44. 496,- Kč s tím, že kupní smlouva bude podepsána až po ukončení nájemní smlouvy tj. po 31. 7. 2008.

Usnesení č. 75/2008

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene jehož obsahem bude právo  umístění studny a uložení vodovodní přípojky na ppř. 590/6 k. ú. Janov nad Nisou pro pana Ing.Ondřeje Buršíka, Nad Okrouhlíkem 2290/3, Praha 8 za jednorázový poplatek 4. 400,- Kč.

Usnesení č. 76/2008

ZO souhlalsí s nákupem automobilu Škoda Felicia EEF613F rok výroby 1999 za 20. 000,- Kč.

Usnesení č. 77/2008

ZO stanovuje výši příspěvku na budování kanalizačních přípojek ve výši 300,- Kč/m.

Usnesení č. 78/2008

 ZO revokuje usnesení č. 15/2008 v tomto znění: ZO souhlasí s prodejem části  ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.571 m2  manželům Evě a Pavlovi Hlaváčkovým, trvale bytem Chrást nad Sázavou 35, Týnec nad Sázavou za cenu 1. 200. 000,- Kč dle podmínek schválených usnesením č. 12/2006.

Usnesení č. 79/2008

ZO revokuje usnesení č. 27/2008 v tomto znění: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v návaznosti na usnesení číslo 15/2008 ze dne 27. 2. 2008, kterým se schvaluje prodej části ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou  o výměře 1. 571 m2 za kupní cenu 1.200 000.- Kč souhlasí s tím, aby kupní smlouva s  manželi Evou a Pavlem Hlaváčkovými, trvale bytem  Chrást nad Sázavou 35, Týnec nad Sázavou byla uzavřena se smlouvou o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení 12/2006.

Usnesení č. 80/2008

ZO souhlasí s vrácením jistiny ve výši 24.000,- Kč manželům Hlaváčkovým, bytem Chrást nad Sázavou 35, Týnec nad Sázavou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo