Usnesení - 26.01.2022

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. ledna 2022

Usnesení č. 1/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočet na rok 2022 jako schodkový.

Takto schválený rozpočet představuje:

příjmy celkem: 26 280 173‬ Kč‬‬

výdaje celkem: 47 547 909,14 Kč

financování + 21 267 744,14 Kč

v tom: zapojení prostředků minulých let (pol. 8115) + 22 267 752,14

splátky dlouhodobých závazků (pol. 8124) - 1 000 008,00 Kč

Usnesení č. 2/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemek ppč. 1470/1- trvalý travní porost o výměře 2 568 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 3/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění kanalizačního potrubí v pozemku ppč. 347/4 k. ú. Janov nad Nisou pro M. J. . Cena bude činit 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 4/2022

- ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 96/2021 v tomto znění : ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 217/19 -- ostatní plocha o výměře 66 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou a pozemku ppč. 900 ostatní plocha o výměře 22 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou P. Š., za cenu 44.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 5/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 217/19 -- ostatní plocha o výměře 66 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou a pozemku ppč. 900 ostatní plocha o výměře 22 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou P. Š. a I.Š. za cenu 44.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 6/2022

O Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov na Nisou 2022".

Usnesení č. 7/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2022 -- Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2022 s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 105.000,- Kč.

Usnesení č. 8/2022

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podmínky a vyhlášení programu k předkládání žádostí o příspěvek včetně povinných příloh k předkládání žádosti na rok 2022 „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2022" s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 85.000,-Kč.

Usnesení č. 9/2022

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce oslovit majitele areálu Sokolovna TJ Sokol Janov nad Nisou, zda a za jakých podmínek by byla ochotna jednat o převodu areálu na Obec Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo