Usnesení - 26.02.2020

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. února 2020

Usnesení č. 13/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 1476/2 – ostatní plocha, pohřebiště o celkové výměře 1021 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 336-103/2019 jako část a) o výměře 8 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 14/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4008817/VB/2 na pozemku ppč. 163/1 k. ú. Hraničná nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy (podzemní vedení NN) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 6.400,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 15/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4015895/VB/1 na pozemcích ppč. 1365/1 a 1353/8 k. ú. Janov nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy (podzemní vedení VN) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 9.400,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 16/2020

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí pořízení Územní studie U 18 Janov n. N.

Usnesení č. 17/2020

ZO schvaluje náklady na vodné v roce 2019 ve výši 26,488 Kč/m3 bez DPH a náklady na stočné v roce 2019 ve výši 29,020 Kč/m3 bez DPH.

Usnesení č. 18/2020

ZO schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2020 ve výši - vodné 28,34 Kč/m3 bez DPH (32,59 Kč s DPH) a stočné 31,05 Kč/m3 bez DPH (35,71 Kč s DPH).

Usnesení č. 19/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev. číslo SO – 2020 – 85 (VS 53 11 30) mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou a Obcí Janov nad Nisou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 20/2020

ZO Janov nad Nisou na základě usnesení č. 29/2017 souhlasí s tím, že Smlouva o náhradě za finanční příspěvek poskytnutý na bydlení v domě zvláštního určení mezi panem J. H. a obcí Janov nad Nisou nebude uzavřena, neboť v obci Janov nad Nisou žije více než 50 let a splňuje podmínku bezdlužnosti vůči obci.

Usnesení č. 21/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování pečovatelské služby pro obyvatele Obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 22/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele Obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo