Usnesení - 27.03.2013

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. března 2013

Usnesení č. 13/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení, provozování, údržbu a opravy podzemního telekomunikačního vedení na pozemku ppč. 300/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4 v rozsahu 13 bm za jednorázový popltek 2.600,- Kč.

Usnesení č. 14/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru převézt následující pozemky (nebo jejich části) na Liberecký kraj za cenu 40,- /m2•  Zároveň souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení částí pozemků:

- část pozemku ppč. 264/5 k. ú. Hraničná nad Nisou

- část pozemku ppč. 264/3 k. ú. Hraničná nad Nisou

- část pozemku ppč. 1381/4 k. ú. Janov nad Nisou

- část pozemku ppč. 1323 k. ú. Janov nad Nisou

- pozemek ppč. 63/1 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 15/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov n. N. za rok 2012 a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 119.844,16 Kč. Částku 47.952,16 Kč do rezervního fondu školy, částku 71.892,00 Kč do fondu reprodukce majetku školy a s převedením částky 25.477,- Kč z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy.

Usnesení č. 16/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje účetní výkaz Rozvaha, účetní výkaz Výkaz zisků a ztrát a účetní výkaz Příloha vše za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, p. o..

Usnesení č. 17/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje účetní výkaz Rozvaha – bilance, účetní výkaz Výkaz zisků a ztráty a účetní výkaz Příloha vše za rok 2012 jako součást účetní závěrky Obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 18/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2012 ve výši 46,41 Kč/m3 s DPH (40,36 Kč bez DPH) a náklady na stočné v roce 2012 ve výši 42,74 Kč/m3 s DPH (37,17 Kč bez DPH).

Usnesení č. 19/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2013 ve výši  - vodné 46,50 Kč/m3  a stočné 42,80 Kč/m3.

Usnesení č. 20/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) deleguje na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a. s. konané v obdobíod 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 pana Mgr. Daniela Davida nar. 15. 9. 1971,  bytem Janov nad Nisou č. p. 461. Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti.

Usnesení č. 21/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného na Školní taneční zábavě, která se konala 15. března 2013.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo