Usnesení - 28.03.2007

Usnesení z  3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 28. března 2007

Usnesení č. 13/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 1366/5 v k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 28 m2 - trvalý travní porost, v ÚP jako zastavitelná plocha paní Markétě Mauermannové, trvale bytem Dukelská 221/9, Mladá Boleslav za cenu 8.652,- Kč.

Usnesení č.  14/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 229/2v k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1088 m2 - zahrada, v ÚP jako zastavitelná plocha a  ppč. 230/1v k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 657 m2 - ostatní plocha, v ÚP jako zastavitelná plocha manželům Miroslavu a Andree Šilhavým, trvale bytem Pod Drinopolem 19/7, Praha 6 (pán) a Nad Zlíchovem 458/20, Praha 5 (paní) za cenu 359.470,- Kč.

Usnesení č. 15/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 57/2004 ve znění: „ZO souhlasí s prodejem pozemků č. 123 o výměře 126 m2 - zastavěná plocha v k. ú. Hraničná, č. 433/1 o výměře 904 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Hraničná a č. 433/4 o výměře 489 m2 - zahrada v k. ú. Hraničná. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou a ZO stanovuje minimální cenu 110.000,-Kč.

Usnesení č. 16/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem zveřejnit prodej pozemků stpč. 123 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 126  m2 - zastavěná plocha, zbořeniště, v ÚP jako zastavitelná plocha, ppč. 433/4 k. ú. Hraničná n. N. o výměře  489 m2 - zastavitelná plocha, v ÚP jako zastavitelná plocha a ppč. 433/1 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře  904 m2 - trvalý travní porost, v ÚP jako louky a pastviny a zároveň stanovuje minimální kupní ceny: stpč 123 a ppč. 433/4 - 300,- Kč/m2, ppč. 433/1 - 50,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 12.000,- Kč.

Usnesení č. 17/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem zveřejnit prodej pozemku ppč. 153/1 v k. ú. Janov n. N. označené dle nového geometrického plánu č. 875-279/2006 jako část b) o výměře 5  m2 - zastavěná plocha, zbořeniště, v ÚP jako zastavitelná plocha a zároveň stanovuje minimální kupní cenu  300,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 150,- Kč.

Usnesení č. 18/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem zveřejnit prodej pozemku stpč. 254 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 50  m2 - zastavěná plocha, v ÚP jako zeleň mimo PUPFL a zároveň stanovuje minimální kupní cenu  200,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 19/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem těchto pozemků od Pozemkového fondu ČR:

Usnesení č. 20/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje, aby byl určeným zastupitelem ve věci pořizování Územního plánu obce Janov nad Nisou p. Jaroslav Hrabák.

Usnesení č. 21/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zadání územní studie Rodinné domy Janov nad Nisou v rozsahu tak, jak ho zpracoval Ing. arch. Miloslav Štěpánek.

Usnesení č. 22/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Programové prohlášení Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pro volební období 2006-2010.

Usnesení č. 23/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje Kontrolní výbor prošetřením podnětu p. Josefa Hanzloviče, který žádá prověřit práci starosty obce při vyměřování a vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky obce Janov n. N.

Usnesení č. 24/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatků  z vybraného vstupného a z lístků prodaných v tombole na fotbalovém plese pořádaného dne 24. 2. 2007.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo