Usnesení - 29.06.2016

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 29. června 2016

Usnesení č. 47/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2016 a to na 7. 9.; 5. 10.; 9. 11.; 14. 12..

Usnesení č. 48/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků: část pozemku ppč. 1362 ostatní plocha o celkové výměře 2 252 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1222-022/2016 jako 1362/3 o výměře 1 420 m2, části pozemku ppč. 1368/1 trvalý travní porost o celkové výměře 3 737 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1368/3 o výměře 1 514 m2 a části pozemku ppč. 1371/1 ostatní plocha o celkové výměře 1 975 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1371/1 o výměře 1 653 m2 .

Usnesení č. 49/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru směny části stpč. 452 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 608 m2 označená dle GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 1785 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 114 m2 k. ú. Loučná nad Nisou za část ppč. 823/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 281 m2 označená dle GP  č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 823/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 97 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou s tím, že rozdíl v m2 bude finančně dorovnán za cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 50/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru směny části ppč. 823/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 281 m2 označená GP č.  605-163/2016, 294-163/2016 jako 823/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2  k. ú. Hraničná nad Nisou začást ppč. 416 zahrada o celkové výměře 235 m2 označená GP č.  605-163/2016, 294-163/2016 jako 416/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou s tím, že rozdíl v m2 bude finančně dorovnán za cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 51/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje části ppč. 34/1 trvalý travní podrost o celkové výměře 2 281 m2 k.  ú. Hraničná nad Nisou označené dle GP č. 606-167/2016 jako 34/7 trvalý travní porost o výměře 500 m2 a části stpč. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 359 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené jako 902 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 52/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  prodej pozemku  ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 985 m2  manželům H. a J. R., trvale bytem ….. za cenu 512.200,- Kč, pozemek je zatížen věcným břemenem.

Usnesení č. 53/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje:

a) nákup vozidla pro použití v komunální oblasti obce značky Peugeot Boxer

b) financování kupní ceny nákupem uhrazení celé kupní ceny

c) rozpočtovou změnu V 6171 6121 - 970 tis

V 6171 5178 (6123) + 970 tis.

Usnesení č. 54/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

 OdPaPol  
P   4222 60.000 dotace Tatra
V 5512 6123 60.000  
V 6409 5229  - 4.700,20 oprava položky SMO
V 6409 5179  4.700,20  
V 6409 5362  - 850.000 oprava položky DPPO
V 6409 5365   850.000  
V 3419 5192 - 170.000 oprava položky – dotace
V 3419 5229   170.000  
V 6171 5192  - 10.000 oprava položky JH tur. region
V 6409 5229 10.000  
V 6171 5511 - 6.500 oprava položky Euroreg. Nisa
V 6409 5511 6.500  
V 6171 5329 - 5.000 oprava položky
V 6409 5229 5.000  
V 6171 6121 - 941.000 oprava hřbitova
V 3632 5171  941.000  
P 3399 2111 50.000 SČVK – jarmark
V 3399 5169  100.000 jarmark
V 6171 5169  - 50.000 jarmark

Příjem celkem: 110.000
Výdej celkem:  110.000

Usnesení č. 55/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu, aby zajistil nezávislého odborníka, jestli  zdroj u Jiskrů je možné nadále používat a jaká jsou nutná opatření aby se neopakovaly špatné vzorky.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo