Usnesení - 30.01.2019

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. ledna 2019

Usnesení č. 1/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočet na rok 2019 jako schodkový.

Takto schválený rozpočet představuje:

příjmy celkem: 23 532 516 Kč

výdaje celkem: 36 403 801,63 Kč

financování + 12 871 285,63 Kč

v tom: zapojení prostředků minulých let (pol. 8115) + 13 871 293,63 Kč

splátky dlouhodobých závazků (pol. 8124) - 1 000 008,00 Kč

Usnesení č. 2/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1596/5 – zahrada o výměře 470 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou manželům P. J. a D. J. za cenu 141 000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 3/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a Dohodu o umístění stavby č. IP-12-4008817/VB/2 na pozemku ppč. 163/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm vedení uloženého pod vrtem pod komunikací a v krajnici komunikace.

Usnesení č. 4/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov nad Nisou 2019 – projekty“

Usnesení č. 5/2019

O Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2019 – Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2019 s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 90.000,- Kč.

Usnesení č. 6/2019

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podmínky a vyhlášení programu k předkládání žádostí o příspěvek včetně povinných příloh k předkládání žádosti na rok 2019 „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2019" s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 80.000,-Kč.

Usnesení č. 7/2019

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí, že bude pořízena územní studie ÚS.18 k ÚP Janov nad Nisou, jejíž zpracování zajistí Obec Janov nad Nisou . Zároveň ZO Janov nad Nisou bere na vědomí zadání ÚS.18 k ÚP Janov nad Nisou.

Usnesení č. 8/2019

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místní komunikace Janov nad Nisou“ z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ dotačního titulu DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací

Usnesení č. 9/2019

ZO obce Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Dětské hřiště Hraničná v Janově nad Nisou“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ dotačního titulu DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivní odpočinku.

Usnesení č. 10/2019

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení v tomto znění: ZO Janov nad Nisou stanovuje jako obřadní místo pro oddávání zasedací místnost Obecního úřadu Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 520 a prostor v kostele sv. Josefa v Loučné. Jako obřadní den stanovuje pátek, sobotu a neděli v době od 10.00 hodin do 14.00 hodin.

Usnesení č. 11/2019

ZO Janov nad Nisou stanovuje jako obřadní místo pro oddávání zasedací místnost Obecního úřadu Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 520 a prostor v kostele sv. Josefa v Loučné. Jako obřadní den stanovuje pátek a sobotu ( mimo státní svátky) v době od 10.00 hodin do 14.00 hodin.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo