Usnesení - 30.03.2022

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. března 2022

Usnesení č. 22/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku - ppč. 36/8- ostatní plocha o výměře 140 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 44/6- trvalý travní porost o výměře 175 m2 v k. ú. Janov nad Nisou J.V. za cenu 555.000,- Kč.

Usnesení č. 23/2022

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním směny pozemků takto:

- část pozemku ppč. 124/4 -- ostatní plocha o celkové výměře 3 291 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označený geometrickým plánem č. 697-1/2022 jako část a) o výměře 38 m2 v majetku S.L. a I.L.

- část pozemku ppč. 152/4 -- trvalý travní porost o celkové výměře 3 697 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označený geometrickým plánem č. 697-1/2022 jako část c) o výměře 39 m2 v majetku S.L. a I.L.

za

- část pozemku ppč. 852/2 -- ostatní plocha o celkové výměře 2 215 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označený jako 852/3 o výměře 73 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 00262358.

Usnesení č. 24/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 1/2022

OdPa Pol
P 1122 576.080,-
P 1337 - 1.000.000,-
P 1345 1.000.000,-
V 3113 6121 - 600.000 ,-
V 3113 5171 600.000,-;
V 6399 5365 576.080,-
V 6320 5362 4.320,-
V 5213 5139 4.620,-
V 6402 5364 4.756,-
V 6171 6121 - 2.013.696,-
V 2212 6121 2.000.000,-

Příjem celkem: 576.080,-

Výdej celkem: 576.080,-

Usnesení č. 25/2022

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2022 níže uvedeným žadatelům na projekt ve výši:

žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Advent 14.733,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 00079481 Mariánská pouť 8.333,- Kč
Adam Kulich Rozsvěcení vánočního stromu 3.000,- Kč
Adam Kulich Svatováclavská stezka odvahy 6.500,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Memoriál Jaroslava Sasky 8.708,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj Open 12.417,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 14.000,- Kč
Michal Surkov Čarodějnice 5.500,- Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadatelem

Usnesení č. 26/2022

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO 2022 v Janově nad Nisou níže uvedeným žadatelům ve výši:

Žadatel Adresa Počet členů Výše podpory
Školní sportovní klub v Janově n.N. Janov nad Nisou 374, 468 11 96 20.000 Kč
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 111 32.500 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov n.N 52 17.500 Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

Usnesení č. 27/2022

ZO Janov nad Nisou :

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec -- IV Perštýn ve výši 6.845,- Kč

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem s. Zdislavy, o.p.s.

Usnesení č. 28/2022

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov nad Nisou ve výši 5.000,- Kč pro Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem Vaňurova 465/20 Liberec 3 na projekt: Zvýšení retence vody v Národní rezervaci Rašeliniště Jizery.

Usnesení č. 29/2022

ZO obce Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov nad Nisou ve výši 20.000,- Kč pro Fokus Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec 15 na sociální službu domov se zvláštním určením.

Usnesení č. 30/2022

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu „Kapličky" předem danému zájemci J.R., z důvodu přechodu nájemní smlouvy po zesnulém manželovi a nutnosti změny živnostenského oprávnění.

Usnesení č. 31/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování pečovatelské služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 32/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo