Usnesení - 30.06.2021

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. června 2021

Usnesení č. 45/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2021 a to na 1.9., 6.10., 3.11., 15.12.

Usnesení č. 46/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu na oddělení příjezdové komunikace z pozemku ppč. 477 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 47/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4017971/001 na pozemku ppč. 738/7 k. ú. Janov nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN) pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 5. 424,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 48/2021

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 40/2021 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020621/VB/03 na pozemku ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 49/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020621/VB/03 na pozemku ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 50/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje částí pozemku ppč. 44/6 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 221 m2 označených dle geometrického plánu č. 1422-59/2021jako ppč. 44/7 o výměře 36 m2 a stpč. 856 o výměře 10 m2.

Usnesení č. 51/2021

ZO obce Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov nad Nisou ve výši 20.000,- Kč pro Fokus Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec 15 na sociální službu domov se zvláštním určením.

Usnesení č. 52/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Usnesení č. 53/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Usnesení č. 54/2021

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru v souvislosti s živelní pohromou, která zasáhla území Jihomoravského kraje dne 24. 6. 2024, ve výši 200.000,- Kč. Konkrétní obdarovaný bude vytypován a finanční dar konkrétnímu obdarovanému bude schválen na příštím jednání ZO.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo