Usnesení -31.01.2007

Usnesení z  1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 31. ledna 2007

Usnesení č. 1/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Janov nad Nisou pro rok 2007 ve výši 17.160.116,- Kč na straně příjmů a 17.160.116,- Kč na straně výdajů.

Usnesení č.  2/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje záměr přijmout navrhovaný materiál na uplatnění systému jistiny při prodeji majetku obce a pověřuje starostu, aby ve spolupráci s právníkem připravil nové zásady prodeje majetku obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 3/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje pronájem tří místností s příslušenstvím v bývalém kulturním domě Janov n. N. č. p. 239 manželům Daně a Vladimíru Kordačovým, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 48 k dočasnému bydlení na dobu určitou do 31. 12. 2007 a pověřuje starostu obce sepsáním nové nájemní smlouvy.

Usnesení č. 4/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o umístění nového podpěrného bodu a zemního kabelového vedení NN na obecních pozemcích ppč. 1164/3 a 1353/8 v k. ú. Janov nad Nisou pro fy. ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázový poplatek ve výši 5.000,- Kč.

Usnesení č. 5/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou nesouhlasí s návrhem skupiny občanů proplácet nevratný příspěvek při změně vytápěcího média.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo