Územní plán

Územní plán Janov nad Nisou - ilustrační obrObec Janov nad Nisou spadá v rámci územně plánovací činnosti do správního obvodu oddělení územního plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání územního plánu dne 19. 9. 2018 usnesením č. 79/2018. Územní plán Janov nad Nisou nabyl účinnosti dne 3. 11. 2018.

Nový územní plán Janov nad Nisou

Územní studie

Územní studie k Územnímu plánu Janov nad Nisou - lokalita U.18

Územní studie k Územnímu plánu Janov nad Nisou - lokalita U.26 Loučná n. N. (nové znění 07/2019)

Historie pořizování územního plánu 

Návrh územního plánu k opakovanému veřejnému projednání

 1. Textová část - návrh
 2. Textová část - odůvodnění
 3. Výkres - základní členění
 4. Výkres - urbanistická koncepce
 5. Výkres - krajinná koncepce
 6. Výkres - veřejně prospěšné stavy a opatření
 7. Výkres - koordinační
 8. Výkres - širších vztahů
 9. Výkres - doprava
 10. Výkres - technická infrastruktura
 11. Výkres - vyhodnocení záboru ZPF

Návrh územního plánu včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na trvale udržitelný rozvoj území k veřejnému projednání

Návrh územního plánu včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na trvale udržitelný rozvoj území ke společnému jednání

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo