Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva Obce Janov nad Nisou o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., v platném znění, za rok 2019

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Obecní úřad Janov nad Nisou vydává zveřejňuje výroční zprávu své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., v platném znění za rok 2019

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí informace a přehled všech výdajů, který povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

d) výčet poskytnutých licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízením

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

V Janově nad Nisou dne 12. února 2020

Mgr. Daniel David starosta obce Janov nad Nisou

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

1. zasedání zastupitelstva 2021
27.01.2021 od 17:00 h