Zápis - 25.04.2012

Zápis ze  4.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. dubna  2012

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Ing. Olga Hatašová, Ing. Radek Jelínek,  Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová,  Ing. Jan Zelenka

Omluveni:  Martin  Líbal, Michal Surkov, Petr Kordač,

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 6 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Ing. Hatašovou – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Hatašová byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

- Mgr. David  navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  ing. Zelenku – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  ing. Zelenka  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje ing. Jelínka – přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Jelínek byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David sděluje, že ověřovatelé minulého zápisu – pan Kordač ani pan Surkov nedodali žádné  připomínky k zápisu

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2)  Prodej majetku obce

3) Zrušení OZV č. 4/1998

4) Různé a interpelace

5) Závěr

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

* Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právo vstupovat a vjíždět na pozemky ppč. 486/12, 486/17 a 1394 k. ú. Janov nad Nisou v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek pro RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou  souhlasí s  uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene  na právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právo vstupovat a vjíždět na pozemky ppč. 486/12, 486/17 a 1394 k. ú. Janov nad Nisou v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek pro RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 za jednorázový poplatek  500,- Kč.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje  části pozemku ppč. 1437/12 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 2736 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha )

Zájemce: manželé  B., Jablonec nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, navrhuje cenu 500,- Kč/m2 a nechat udělat geometrický plán na rozdělení pozemku rovným dílem

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč.  1437/12 k. ú. Loučná nad Nisou  – trvalý travní porost o celkové výměře 2736 m2 rovným dílem a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Zrušení OZV č. 4/1998

- Mgr. David informuje zastupitele o novele zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. 1. 2012. Ta mimo jiné mění od roku 2012 rozdělení

-  výtěžku z loterijních a sázkových her. Tyto prostředky jsou nově přidělovány do rozpočtů obcí prostřednictvím FÚ.

Je to velká změna pro obecní pokladnu, protože doteď každá fy. žádající o povolení výherního hracího přístroje (VHP), např. na pololetí, do pokladny obce odvedla správní poplatek ve výši16.000,- Kč, z níž polovinu obec odváděla na FÚ a ještě  tato fy. měla povinnost do obecní pokladny zaplatit tzv. místní poplatek, který  byl daný OZV č. 4/1998 a to ve výši 3.000,- Kč za čtvrtletí a to za každý povolovaný VHP.

Novelizací zákona se místní poplatek zrušil úplně a správní poplatek se platí ve výši 500,- Kč za podanou žádost, nikoli za povolený VHP. V současné době máme na území obce jeden VHP.

Protože ze zákona už nemůže obec vybírat místní poplatek za povolení VHP, navrhuje Mgr. David  zrušit OZV č. 4/1998.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 4/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele, že obdržel dvě žádosti o prominutí poplatku ze vstupného od Klubu přátel školy při ZŠ Janov nad Nisou a od TJ Sokol Janov nad Nisou při pořádání 7. Školního společenského plesu a volejbalového plesu.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného na 7. školním společenském plese, který se konal dne 23. 3. 2012.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného při pořádání volejbalového plesu konaného dne 3. 3. 2012

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- ing. Jelínek zve všechny přítomné jménem janovských hasičů a ostatních organizátorů na pálení čarodějnic, které se koná v sobotu 28. 4. 2012 od 19.15 hodin.

5. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 4. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 17.45 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: ing. Olga Hatašová,  Mgr. Adam Kulich, 

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h