Zápis - 28.01.2009

Zápis z  1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. ledna 2009

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  7 členů ZO (chybí Ing. Radek Jelínek, MUDr. Milan Kvasnička)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Janu Tomešovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Jana Tomešová  byla schválena ověřovatelkou zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Ivo Richtera -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  Ing. Ivo Richter byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise pana Rudolfa Kouta - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- pan Kout byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Mgr. Pavla Pilze - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. Pilz byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 128, 129/2008 - na vědomí

Usnesení č. 130,131, 132, 133/2008 - trvá

Usnesení č. 134, 135, 136, 137, 138, 139/2008 - splněno

Usnesení č. 140, 141/2008 - trvá

Usnesení č. 142, 143/2008 - splněno

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 17. prosince 2008 p. Rudolf Kout a pí. Marie Blahoutová také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá

- Mgr. David žádá zastupitele z důvodu zpoždění Ing. Radka Jelínka, předsedy Finančního výboru, o přehození bodů programu a posunutí bodu č. 2 „Rozpočet obce Janov nad Nisou na rok 2009“ na konec jednání  - zastupitelé souhlasí, dává tedy hlasovat o programu dnešního jednání

P r o g r a m : 

1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého

zasedání ZO, schválení programu)

2. Rozpočet obce Janov nad Nisou na rok 2009

3. Prodej majetku obce

4. Různé a interpelace

5. Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

3. Prodej majetku obce

- žádost o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy včetně umístění zařízení distribuční soustavy - Hraničná, kabel NN IV-12-4002283-802 na ppč. 860 k. ú. Hraničná n. N.

- komise souhlasí s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene za celkovou úhradu 1.000,- Kč

- starosta obce dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy včetně umístění zařízení distribuční soustavy - Hraničná, kabel NN IV-12-4002283-802 na ppč. 860 k. ú. Hraničná n. N. za celkovou finanční náhradu 1.000,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. Zdeňka Hanwalda, trvale bytem Hraničná č. p. 36, Janov nad Nisou o prodej ppč. 307/2 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 581 m2  - ostatní plocha (v ÚP louky, pastviny) a o ppč. 872/35 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 200 m2  - ostatní plocha (v ÚP zastavěná plocha)

- pan Hanwald přislíbil ponechání volného přístupu přes  pozemek 307/2 a dále obci přislíbil, že zároveň s  podepsáním kupní smlouvy bude bezplatně zřízena Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení plynárenského zařízení v majetku Obce Janov nad Nisou a právo přístupu k opravám a údržbě tohoto zařízení na pozemcích ppč. 845/7, 307/8 a 307/2 k. ú.  Hraničná n. N.

- komise s prodejem pozemků souhlasí a navrhuje minimální kupní ceny u ppč. 872/35 - 20,- Kč/ m2  a u ppč. 307/2 - 50,--Kč/ m2

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 872/35 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 200 m2  - ostatní plocha a ppč. 307/2 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 581 m2  - ostatní plocha panu Zdeňku Hanwaldovi, trvale bytem Hraničná č. p. 36, Janov nad Nisou za cenu 71.122,- Kč s tím, že zároveň bude podepsána smlouva o zřízení věcného břemene na vedení plynárenského zařízení v majetku Obce Janov nad Nisou a právo přístupu k opravám a údržbě tohoto zařízení na pozemcích ppč. 845/7, 307/8 a 307/2 k. ú.  Hraničná n. N." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- dále Mgr. David navrhuje druhé usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku ppč. 307/2 k. ú. Hraničná n. N. na umístění „PZ“ - STL plynovodu dle GP č. 496-785/2008.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Komise výstavby a rozvoje navrhuje pro zlepšení vzhledu obce opravit fasádu na bývalé hasičárně v Loučné - u Bělohlávků a nechat odstranit bývalou trafostanici za touto hasičárnou

- starosta obce informuje zastupitele, že bývalá hasičárna je v pronájmu a oprava střechy probíhá formou zápočtu s podnájemcem, do příštího jednání připraví materiály a bude informovat o možnostech celkové opravy pronajatého objektu

4. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele, že byl usnesením č. 85/2008 pověřen provést rozpočtové změny, které nastanou v období od posledního zasedání ZO v daném roce do konce roku, jde tedy o tyto rozpočtové změny: 

P 4111 98193 -1.801,- vratka za volby

V 6115 5169 98193 -5.801,- oprava

V 6115 5029 98193 +4.000,- mzdy volby

V 6171 5329 -77.375,- oprava položky

V 6171 6349 +77.375,- příspěvek MJH

- Mgr. David se dotazuje zda má někdo ze zastupitelů k předloženým rozpočtovým změnám nějaké dotazy - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí provedené rozpočtové změny:

P 4111 98193 -1.801,- vratka za volby

V 6115 5169 98193 -5.801,- oprava

V 6115 5029 98193 +4.000,- mzdy volby

V 6171 5329 -77.375,- oprava položky

V 6171 6349 +77.375,- příspěvek MJH.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-  Mgr. David informujezastupitele o zřízení pracoviště CZECH-POINT na našem úřadě,  jde o službu občanům, kde si budou moci zažádat o např. výpis z obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí apod., na zřízení pracoviště obec zažádá o dotaci (93.927,-Kč), kde je 15% spoluúčast obce, jde tedy o 14.089,05 Kč ze strany obce 

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké dotazy - nikdo nemá, dává tedy návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s realizací projektu zřízení nového pracoviště CZECH-POINT včetně 15% spolufinancování ve výši 14.089,05 Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- starosta obce informuje zastupitele o projektu „Residence Loučná“ - v současné době jedná s investorem o možném spolufinancování odkanalizování v části Loučné tam, kde doposud žádná kanalizace není

- dále starosta informuje zastupitele, že tento měsíc proběhlo u Krajského soudu další jednání ohledně kauzy TOP-GUM, které prozatím dopadlo pro obec  dobře, protože žaloba byla zamítnuta

- p. Kout se dotazuje zda se již vymyslelo nějaké opatření v zatáčce za Vitrumem, kde je nebezpečné chodit, neboť zatáčka je velmi nepřehledná a nebezpečná a není zde žádný chodník

- Mgr. David odpovídá, že Povodí Labe, s. p. má zpracovanou studii na revitalizaci toku Bílé Nisy v úseku od Bedřichova až k bobové dráze, ve kterém se počítá v některých místech s opravou koryta a součástí je i vytvoření stezky pro pěší  v místech, kde se přímo prolínají chodci s jedoucími auty, což je i úsek u Vitrumu

- dále p. Kout upozorňuje na to, že v části obce Hraničná - směr od MŠ, kde je jednosměrka auta jezdí do protisměru a ohrožují tak protijedoucí auta a chodce, navrhuje dohled Obecní policie - starosta bude strážníky informovat

- pan Líbal se dotazuje, zda obec neuvažuje o instalování plotu na Berkově louce na straně k řece, hrozí tam pád dědí z kamenné zídky do vody, starosta obce odpovídá, že tento návrh projedná s finančním výborem a s komisí výstavby a rozvoje

- v 17.40 hodin přichází Ing. Radek Jelínek - 8 členů ZO

2. Rozpočet obce Janov nad Nisou na rok 2009

- předseda Finančního výboru Ing. Radek Jelínek seznamuje zastupitele s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu na rok 2009

- Mgr. Daniel David upřesňuje položku 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu z 272.196,- Kč na 272.200,- Kč a na straně výdajů kapitolu 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ze 196.428,- Kč na 196.432,- Kč

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů, zda má někdo nějaké dotazy či připomínky k navrhovanému rozpočtu - nikdo nemá, dává tedy návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 15.793.132,- Kč dorovnává zapojením položky 8115 - stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše na příjmech je 33.268.832,- Kč a na výdajích 33.268.832,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- p. Kout se dotazuje starosty obce, zda se jedná ve věci dlužníků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, starosta spolu s pracovnicí L. Nagyovou informuje zastupitele, že v tomto okamžiku probíhá zasílání složenek na poplatek za odpad, po té bude následovat výzva k zaplacení a po té bude neplatičům vystaven platební výměr, který po té co bude vykonavatelný bude předán k exekuci 

5. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.35 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: Mgr. Jana Tomešová, Ing. Ivo Richter

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h