Výroční zpráva 2011

o činnosti povinného subjektu, obce Janov nad Nisou v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb (dále jen "zákon"), zveřejňuje povinný subjekt obec Janov nad Nisou výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací.

a) počet podaných žádostí o informace 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

Z charakteru povinného subjektu jako orgánu územní samosprávy vyplývá, že se na něho obracejí občané ve vlastním i veřejném zájmu se žádostmi o informace soustavně a nepřetržitě. Ústní žádosti byly vyřizovány standardním, administrativním postupem.

Do této výroční zprávy jsou zahrnuty pouze žádosti, které se odkazují přímo na tento zákon. Nejsou zde zahrnuty žádosti na vypracování posudků od Policie ČR, žádosti o informace od Okresních a Krajských soudů apod.

Výroční zpráva se zveřejňuje na úřední desce Obecního úřadu Janov nad Nisou a na webových stránkách obce.

Podle § 103 odst. 4, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů odpovídá starosta obce za informování veřejnosti o činnosti obce.

V Janově nad Nisou dne 28. února 2012

Mgr. Daniel David, starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h