Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva Obce Janov nad Nisou o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., v platném znění, za rok 2020

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Obecní úřad Janov nad Nisou vydává zveřejňuje výroční zprávu své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., v platném znění za rok 2020

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí informace a přehled všech výdajů, který povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

d) výčet poskytnutých licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízením

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

V Janově nad Nisou dne 16. února 2021

Mgr. Daniel David
starosta obce Janov nad Nisou

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h