Usnesení - 30.01.2008

Usnesení z  1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. ledna 2008

Usnesení č. 1/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočtovou změnu roku 2007:

P   4122 +24.500,- Kč

V 3113 5331 +24.500,- Kč

P 4122 +16.850,- Kč

V 3749 5169 +16.850,- Kč.

Usnesení č. 2/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 5.986.000,- Kč dorovnává zapojením položky 8115 - stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše na příjmech je 22.866.950,- Kč a na výdajích  22.866.950,- Kč.

Usnesení č. 3/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej dvou částí ppč. 823/5  v k. ú. Janov  n. N. označených dle nového GP č. 911-745/2007 jako ppč. 823/5 o výměře 1.571m2 s minimální kupní cenou 785. 500,-  Kč a ppč. 823/7 o výměře 1.572 m2  s minimální kupní cenou 786.000,- Kč. Termín dodání nabídek do 25. 2. 2008 do 14,00 hodin.

Usnesení č. 4/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje  dvou částí  ppč. 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.031 m2  označených  dle nového GP č. 913-279/2007 jako ppč. 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 2.241 m2  a ppč. 1045/21 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 790 m2 a navrhuje minimální kupní ceny 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 5/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje zbořeniště na stpč. 539 k. ú. Janov n. N. o výměře 34 m2  s minimální kupní cenou 200,- Kč/m2 a  ppč. 486/16 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 554 m2 s minimální kupní cenou 50,- Kč/m2.

Usnesení č. 6/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje dvou částí ppč. 68 v k. ú. Hraničná n. N. označených dle nového GP č. 484-1/2008 jako 68/2 - trvalý travní porost o výměře 215 m2 a 68/3 trvalý travní porost o výměře 46 m2 , ppč. 62 k. ú. Hraničná n. N. - ostatní plocha o výměře 123 m2 a stpč. 202 k. ú. Hraničná n. N. - zastavěná plocha a  nádvoří  o výměře 62 m2 a navrhuje minimální kupní cenu u ppč. 68/2, 68/3  50,- Kč/m2 a u stpč. 202 k. ú. Hraničná n. N. a  ppč. 62 k. ú. Hraničná n. N.  200,- Kč/m2.

Usnesení č. 7/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 439/1 panu Filipu Pavelkovi, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 465 za cenu 401.000,- Kč.

Usnesení č. 8/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje aktualizaci "Programu obnovy vesnice" pro rok 2008.

Usnesení č. 9/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje komisi rozvoje a výstavby k doplnění "Zásad prodeje majetku obce" o možnost rozšíření postupu v případě nezájmu o prodej.

Usnesení č. 10/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje místostarostu p. Jaroslava Hrabáka odpovědí na stížnost Ing. Radky Barborové na postup při vyřízení odvolání.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

5. zasedání zastupitelstva
31.05.2023 od 17:00 h