Usnesení - 25.02.2009

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. února  2009

Usnesení č. 7/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 12/8 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha  o celkové výměře 719 m2  označené dle GP č. 958-651/2008 jako ppč. 12/12 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 143 m2  a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2.

Usnesení č. 8/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním GP na rozdělení pozemku ppč. 804/4 k. ú. Hraničná nad Nisou dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 9/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem pozemků:

část ppč. 325/2 k. ú. Janov nad Nisou

část ppč. 455/15 k. ú. Janov nad Nisou 

část ppč. 570/2  k. ú. Janov nad Nisou

ppč. 516/3 k. ú. Janov nad Nisou

ppč. 1354/10 k. ú. Janov nad Nisou

ppč. 1596/11 k. ú. Loučná nad Nisou

Usnesení č. 10/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízením věcného břemene na právo chůze a jízdy přes pozemek ppč. 490/2 k. ú. Janov nad Nisou dle GP č. 959-804/2008 ve prospěch manželů Sýkorových, coby majitelů čp. 378 Janov nad Nisou a každých dalších majitelů čp. 378 Janov  nad Nisou.

Usnesení č. 11/2009

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 12/2008 v  tomto znění: ZO souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 239 ( Kulturní dům ) a stpč. 13/1  o výměře 264 m2  v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 2. 501. 830,- Kč.

Usnesení č. 12/2009

ZO Janov nad Nisou  souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 239 ( Kulturní dům ) a stpč. 13/1 o výměře 264 m2  v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 1.923.000,- Kč.

Usnesení č. 13/2009

ZO Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2008 ve výši 9,20 Kč/m3 a náklady na stočné v roce 2008 ve výši  36,50 Kč/m3.

Usnesení č. 14/2009

ZO Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2009 ve výši vodné 9,20,-  Kč/m3 a stočné 36,50,- Kč/m3.

Usnesení č. 15/2009

ZO Janov nad Nisou schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt pracoviště Czech POINT ( plná verze) včetně 15% spolufinancování na způsobilých výdajích ve výši 14.090,- Kč.

Usnesení č. 16/2009

ZO Janov nad Nisou schvaluje realizaci nasvícení přechodů pro chodce v rozsahu  důvodové zprávy, a to v případě obdržení dotace z grantového fondu Libereckého kraje.

Usnesení č. 17/2009

ZO Janov nad Nisou schvaluje příspěvek pro Janovskou o. p. s. na provoz sportovního areálu Janovská sokolovna ve výši 200.000,- Kč

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h