Usnesení - 07.10.2020

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 7. října 2020

Usnesení č. 69/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 451/1 -- trvalý travní porost o celkové výměře 33 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 150,- Kč/m2.

Usnesení č. 70/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč., 1476/10 -- ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1414 m2 a pozemku ppč. 1476/8 -- ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 118 m2 V. M. a P. M. za cenu 1.026.614,- Kč + DPH v zákonné výši včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek"), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

2. Služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení" znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb" znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s vyloučením toho zájemce, který již od obce do svého vlastnictví (spoluvlastnictví) nějaký pozemek určený pro stavbu rodinného domu získal. To platí i pro obálkovou metodu.

Usnesení č. 71/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -- služebnosti č. IV-12-4017617/VB/01 JN, Janov n. N., Loučná, p.č. 1481/3-kNN, SS na pozemcích ppč. 1486/1 a 1796 k. ú. Loučná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 25.800,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 72/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 20_SOP_01_4121706758.

Usnesení č. 73/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 20_SOP_01_4121706746.

Usnesení č. 74/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatřeni č. 4/2020

Rozpočtová opatření:

P 4111 31.000
V 6115 5029 22.640
V 6115 5175 1.218
V 6115 5139 6.110
V 6115 5169 1.032
P 6171 2322 21.000
P 4121 30.000
V 5512 5154 3.000
V 5512 5171 27.000
P 6171 2212 87.500
V 3113 5331 80.000
V 6171 6121 28.500

Příjem: 169.500

Výdej : 169.500

Usnesení č. 75/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje darovací smlouvu mezi Libereckým krajem a obcí Janov nad Nisou o darování jednoho tisíce kusů nanofiltrů.

Usnesení č. 76/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje smlouvu o spolupráci se společností KORID LK spol. s r.o. o osazení a provozování 1 ks zastávkového informačního systému na území Obce Janov nad Nisou .

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

8. zasedání zastupitelstva
4.10.2023 od 17:00 h