Usnesení - 09.12.2020

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 9. prosince 2020

Usnesení č. 87/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1.pololetí roku 2021 a to na 27.1.2020, 24.2.2020, 31.3.2020, 28.4.2020, 26.5.2020, 30.6.2020

Usnesení č. 88/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 708/3 – trvalý travní porost o výměře 765 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou za cenu 61.200,- Kč a pozemků ppč. 708/4 – ostatní plocha o výměře 212 m2 a ppč. 708/5 – zahrada o výměře 73 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou za cenu 126.000,- Kč + DPH v zákonné výši panu P. H. Labem. Zároveň bude uhrazena částka 1. 716,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku.

Usnesení č. 89/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu na přesunutí cesty na ppč. 852/2 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 90/2020

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje a s vypracováním znaleckého posudku na pozemek ppč. 1337/2 ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 91/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-4011403/002 na pozemku ppč. 1332/1 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 200,- Kč/bm + 2 x 1.500,- Kč za překop + DPH v zákonné výši ( minimálně 1.000,- Kč + DPH).

Usnesení č. 92/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 5/2020:

OdPa Pol ÚZ
P 4216 274.819 dotace na hřiště
P 4121 350.000 dotace Bedřichov
P 4116 32.040 dotace lesy 29014
P 4116 26.583 dotace lesy 29030
P 1211 1,000.000 daně DPH
P 1334 6.127 poplatky za odnětí
P 1381 50.000 VHP
P 2310 2111 63.000 V+S
P 3613 2132 10.000 nájem
P 3632 2111 2.000 hroby
P 3639 2119 29.000 jistiny
P 3639 3111 1,400.000 pozemky
P 3722 2111 71.449 odpad
P 3722 2112 5.000 pytle
P 3725 2324 8.500 Ekokom
P 5311 2212 40.000 pokuty
P 6171 2111 12.000 služby
P 6171 2119 135.000 závora
V 2321 5164 20.000 DPH
V 3319 5139 2.100 SPOZ
V 3632 5171 2.000 hřbitov
V 3722 5139 3.000 pytle
V 3722 5169 140.000 odpad
V 5213 5139 46.000 roušky
V 5311 5169 136.000 kamerový systém
V 5311 5171 3.000 opravy
V 6171 5038 2.000 pojištění
V 6171 5132 7.000 ochranné pomůcky
V 6171 5321 15.000 řešení přestupků smlouva s Jabloncem
V 6320 5163 13.000 pojištění
V 6409 5229 22.000 příspěvky
V 1039 5169 32.040 dotace lesy 29014
V 1039 5169 26.583 dotace lesy 29030
V 6171 6121 3,045.795 majetek

Příjem celkem: 3.515.518,- Kč

Výdej celkem: 3.515.518,- Kč

Usnesení č. 93/2020

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce k provedení případných rozpočtových změn.

Usnesení č. 94/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 dle přiložené důvodové zprávy

Usnesení č. 95/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje nový cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu pro území obce Janov nad Nisou platný od 1. 1. 2021.

Usnesení č. 96/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje Program rozvoje obce na období 2021 -2027

Usnesení č. 97/2020

ZO Janov nad Nisou:

a) schvaluje příspěvek obce pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou na vleky provozované jmenovanou společností na zimní sezónu 2020/2021 a to ve výši: dětem ve věku do šesti let částkou 500,-Kč a dětem ve věku do osmnácti let částkou 1.000,- Kč.

b) pověřuje starostu obce Janov nad Nisou zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zaplacení permanentky.

Usnesení č. 98/2020

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zařazením částky 100.000,- Kč do rozpočtu obce Janov nad Nisou na rok 2021 a pověřuje starostu obce přípravou smlouvy o spolupráci s obcí Bedřichov na podporu cestovního ruchu (Informačního centra).

Usnesení č. 99/2020

ZO Janov nad Nisou v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích schvaluje vyplacení mimořádné odměny dle § 76 odst.2 zák. o obcích starostovi obce Mgr. Danielu Davidovi ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávané funkce za měsíc a to za zajištění opatrovnické péče v době od 12.7.2017 do ledna 2020. Dále za celkové zvládnutí první i druhé vlny pandemie Covid – 19. V neposlední řadě za pomoc se zpracováním a  vyhlášením výběrového řízení a realizaci přestavby sociálního zařízení pro žáky v základní škole.

Usnesení č. 100/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar panu R.L. ve výši 4.400,- Kč.

Usnesení č. 101/2020

ZO Janov nad Nisou

a) souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000,- Kč na projekt "Pomáháme lidem v první linii“

b) pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o podpoře projektu „Pomáháme lidem v první linii“

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

5. zasedání zastupitelstva
31.05.2023 od 17:00 h