Zápis - 12.09.2007

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 12. září 2007

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.03 hodin za přítomnosti  6 členů ZO

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

Volba návrhové komise

 hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Kontrola usnesení

Usnesení č. 63, 64/2007 – trvá

Schválení zápisu z minulého zasedání

Schválení programu

P r o g r a m : 

2. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

3. Jmenování členů dozorčích orgánů Janovské o. p. s.

4. Prodej majetku obce

5. Rozpočtové změny

6. Vyhlášení XI. kola půjček z FRB

7. Různé a interpelace

8. Závěr

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Jmenování členů dozorčí rady Janovské o.p.s.

hlasování: PRO  6 PROTI 0  ZDRŽEL 0

3. Prodej majetku obce

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

4. Rozpočtové změny

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

5. Vyhlášení XI. kola půjček z FRB

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

6. Různé a interpelace

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

7. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: MUDr. Milan Kvasnička, Rudolf Kout

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h