Zápis - 27.06.2007

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. června 2007

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 7 členů

*Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

ing. Jelínek byl zvolen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje pí. Blahoutovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- pí. Blahoutová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

*Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Mgr. Tomešová byla zvolena členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Mgr. Pilz byl zvolen členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi připomínky k minulému zápisu.

- p. Kout - nemá připomínky

- Mgr. Pilz - nemá připomínky

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

 1. Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu )

 2. Schválení termínů jednání Zastupitelstva obce Janov n. N. na II. pololetí 2007 ( 12. 9., 10. 10., 14. 11., 12. 12.)

 3. Prodej majetku obce

 4. Schválení hospodaření obce za rok 2006

 5. Rozpočtová změna

 6. Různé a interpelace

 7. Závěr

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Schválení termínů jednání Zastupitelstva obce Janov n. N. na II. pololetí 2007

( 12. 9., 10. 10., 14. 11., 12. 12.)

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

3. Prodej majetku obce

  * Návrh prodeje:

  - ppč. 431/7 k. ú. Janov n. N. o výměře 2 045 m2 - trvalý travní porost ( v ÚPzastavitelná plocha)

  - ppč. 1337/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 261 m2 - ostatní plocha ( v ÚP - účelovákomunikace )

  - komise doporučuje prodej ppč. 431/7 k. ú. Janov n. N.,( prodej ppč. 1337/1 k. ú. Janov n. n. nedoporučuje - účelová komunikace) a navrhuje minimální kupní cenu: 500,- Kč/m2 asložení jistiny ve výši 10. 000,- Kč.

  Janov n. N. o výměře 2. 045 m2 a zároveň navrhuje minimální cenu 500 Kč/m2.

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

  * Návrh prodeje:

  - ppč. 356/3 k. ú. Janov n. N. o výměře 696 m2 - trvalý travní porost (v ÚPzastavitelná plocha)

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

  Janov n. N. o výměře 696 m2 a zároveň navrhuje minimální cenu 400 Kč/m2.

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

  * Návrh prodeje:

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

  * Návrh prodeje:

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

  * Prodej ppč. 451/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 33 m2 - trv. tr. porost (v ÚPPUPFL)

  - komise prodej doporučila a navrhla minimální cenu 150,- Kč/ m2 a složení jistiny ve výši 500,- Kč

  - na úřední desce bylo vyvěšeno od 4. 6. do 20. 6. 2007

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

  * Prodej domu čp. 114 a 513 k. ú. Janov nad Nisou ( Textil )

  * Prodej bytu č. 439/1 o velikosti 1+1 v objektu čp. 439 v Janově nad Nisou

  - Jelikož se do výběrových řízení na prodej výše uvedených nemovitostí nikdo nepřihlásil, navrhuje pan Hrabák uveřejnit prodej v realitních kancelářích a případně i v tisku, aby se o prodeji dozvěděla širší veřejnost - zastupitelé souhlasí

  * Návrh prodeje domu čp. 239 k. ú. Janov n. N. - ( Kulturní dům )

  4. Schválení hospodaření obce za rok 2006

  Podle § 43 zákona č. 128/2000 Sb. ( o obcích ) má zastupitelstvo povinnost projednat závěrečný účet obce za rok 2006. Výsledky hospodaření a zpráva z výsledku přezkoumání hospodaření obce Janov nad Nisou za rok 2006 byly součástí materiálů na ZO.

  - ing. Jelínek zkonstatoval že FV projednal hospodaření a že nenašel žádné závady a navrhuje hospodaření odsouhlasit.

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

  5. Rozpočtová změna

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

  hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 1

  6. Různé a interpelace

   Mgr. David dává návrh usnesení: ZO bere na vědomí závěrečný účet za rok 2006 DSO Mikroregion Jizerské hory.

   hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

   *** Nechat zpracovat studii a následně strategii rozvoje obce za účelem jejího koncepčního řízení, zároveň jako podmínku pro přístup k různým dotačním titulům.

   *** V rámci této studie zadat zpracování programu péče o urbanizované prostředí obce, včetně plánů péče a obnovy veřejné zeleně - současný stav neodborně vedené anedostatečné péče o veřejná prostranství a zeleň vede k tomu, že vzhled obce působí zanedbaně.

   *** Připravit změnu územního plánu obce ve smyslu vrátit na něj využití koupaliště v původní lokalitě Loučná n. N. - Janov n. N. - s ohledem na zřejmě nadcházející periodu teplejšího letního počasí bude účelné ponechat této lokalitě možnost původního využití.

   *** Zveřejnit, resp. veřejně projednat zastavovací studie lokalit určených pro bytovou výstavbu ( Loučná u kostela, Velký Semerink) - veřejné projednání záměru jepostup v demokratické společnosti zcela běžný a potvrzuje se jím mandát zastupitelů k dalšímu již konkrétnímu postupu při nakládání se společným majetkem.

   *** Žádost o změnu termínu konání veřejných jednání ZO na pátek, případně středa v létě od 20.00 hodin a v zimě od 19.00 hodin z důvodu větší účasti veřejnosti - rovněž bývá vdemokratické společnosti dobrým zvykem umožnit občanům účast na těchto jednáních.

   V 18:20 hodin starosta obce Mgr. Daniel David končí 7. zasedání ZO Janov nad Nisou.


   Mgr. Daniel David
   starosta

   Jaroslav Hrabák
   místostarosta

   ověřovatelé: Ing. Radek Jelínek, pí. Marie Blahoutová

   logo

   Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

   Příští zastupitelstvo

   8. zasedání zastupitelstva
   4.10.2023 od 17:00 h