Zápis - 14.12.2011

Zápis ze  11.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 14. prosince  2011

Přítomni:Mgr. Daniel  David, Ing. Olga Hatašová, Ing. Radek Jelínek, Petr Kordač, Mgr. Adam Kulich, Martin Líbal,  Renata Mádlová, Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů

*Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

*Volba návrhové komise:

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

hlasování: PRO  8  PROTI  0 ZDRŽEL  0

*Kontrola usnesení z 9. zasedání ZO konaného dne 9. 11. 2011 :

*Kontrola usnesení z 10. zasedání ZO konaného dne 16. 11. 2011 :

* Schválení zápisu z 9. zasedání ZO konaného dne 9. 11. 2011 :

* Schválení zápisu z 10. zasedání ZO konaného dne 16. 11. 2011:

V 17,10 hodin přichází ing. Jelínek – 9 členů

* Schválení programu:

Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Termíny ZO na první polovinu roku 2012 ( 25. 1., 22. 2., 28. 3., 25. 4., 30. 5., 27. 6.)
  3. Prodej majetku obce
  4. Rozpočtové změny ( rozpočtové provizorium )
  5. Různé a interpelace
  6. Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny ZO na první polovinu roku 2012( 25. 1., 22. 2., 28. 3., 25. 4., 30. 5., 27. 6.)

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

3. Prodej majetku obce

Návrh prodeje části pozemku ppč. 1620 k. ú. Loučná nad Nisou – ostatní plocha o celkové výměře 8 277 m2 ( v ÚP zastav. plocha )  označené dle GP č. 259-284/2011 jako 1620/2 o výměře 110 m2

Zájemci: Manželé P.,  Janov nad Nisou

Navržená cena 200,- Kč/m2

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 308/3 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 1 046 m2 ( v ÚP zastav. plocha ) označené dle GP č. 1057-65/2011 jako 308/8 o výměře 735 m2

Zájemci: Manželé Ch., Praha

Navržená cena 500,- Kč/m2

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

* Návrh prodeje pozemku stpč. 253 k. ú. Hraničná nad Nisou – zast. plocha a nádvoří o výměře 169 m2  ( v ÚP zastavitelná plocha )

Zájemce: p. J.,  Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 300,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 5.000,- Kč do 23. 1. 2012

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

4. Rozpočtové změny (rozpočtové provizorium)

P

4122

80.000,-

dotace hasiči

V

5512

5137

80.000,-

P

4122

15.000,-

dotace jarmark

V

3419

5192

15.000,-

P

4122

3.487,-

dotace hasiči

V

5512

5169

3.487,-

P

4222

1.000.000,-

dotace na opravu silnice

V

2212

5171

1.000.000,-

P

4122

10.000,-

dotace ZŠ

V

3113

5336

10.000,-

V

3113

6129

-65.628,-

oprava položky

V

3113

6122

+65.628,-

P

4122

80.000,-

dotace hasiči

V

5512

5137

80.000,-

P

4122

15.000,-

dotace jarmark

V

3419

5192

15.000,-

P

4122

3.487,-

dotace hasiči

V

5512

5169

3.487,-

P

4222

1.000.000,-

dotace na opravu silnice

V

2212

5171

1.000.000,-

P

4122

10.000,-

dotace ZŠ

V

3113

5336

10.000,-

V

3113

6129

-65.628,-

oprava položky

V

3113

6122

+65.628,-

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

5. Různé a interpelace

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  1

  hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

6. Závěr

Na závěr starosta Mgr. David popřál všem přítomným hezké a klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdaru do nového roku.

V 18,05 hodin starosta obce Mgr. David ukončuje jednání 11. zasedání ZO.

Mgr. Daniel David
starosta obce

pí. Renata Mádlová
místostarostka

ověřovatelé: p. Michal Surkov, ing. Olga Hatašová

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h