Zápis - 10.10.2012

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 10. října 2012

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,05 hodin za přítomnosti 8 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Ing. Hatašovou – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Hatašová byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

- Mgr. David  navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  p. Surkova – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  p. Surkov  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje p. Kordače – přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kordač byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

-  p. M. Surkov –  nemá připomínky

- p. P. Kordač – nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Vodovod a kanalizace

4) Schválení dotace Jizerské o. p. s.

5)  Různé a interpelace

6)  Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje:

- části pozemku ppč. 1341/1 k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha ( v ÚP zastav. plocha) o celkové výměře 1 480 m2 označené dle GP č. 1067-285/2011 jako část a) o výměře 80 m2

- části pozemku ppč. 483/1 k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha ( v ÚP louky, pastviny) o celkové výměře 1064 m2 označené dle GP č.  1067-285/2011 jako část b) o výměře 67 m2

- části pozemku ppč. 1318/1 k. ú. Janov n. N.  - ostatní plocha ( v ÚP zastav. plocha ) o celkové výměře 73 m2 označené dle GP č. 1067-285/2011 jako část c) o výměře 20 m2

Zájemce: Z. F.  Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje  a navrhuje cenu: část a) – 500,- Kč/m2, část b) – 100,- Kč/m2 a část c) – 500,- Kč/m2. Zároveň komise navrhuje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na tyto pozemky na právo přístupu v případě opravy hřbitovní zdi.

- ing. Zelenka navrhuje nejdříve prověřit možnost uzavření věcného břemene a dále zjistit zda  součástí  pozemku je opěrná zeď – zastupitelé souhlasí

* Návrh prodeje pozemku ppč. 1437/6 k. ú. Loučná n. N. - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) o výměře 541 m2

Zájemce:  D. Č.,  Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 500,- Kč/m2 a jistinu ve výši 13.500,- Kč.

Zároveň budou zájemci informováni o podmínkách prodeje pozemků převedených od Pozemkového fondu ČR.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 1437/6 k. ú. Loučná n. N. - trvalý travní porost o výměře 541 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 1749 k. ú. Loučná n. N.  na právo chůze a jízdy pro vlastníky domu na stpč.  351 k. ú. Loučná n. N. a pozemků 1493/1, 1497/1 k. ú. Loučná n. N.

Žadatelé: E. a P.  P. , Janov n. N.

Vyjádření komise: Komise doporučuje uzavření smlouvy a navrhuje nechat udělat geometrický plán na zaměření věcného břemene.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na zaměření věcného břemene na pozemku ppč. 1749 k. ú. Loučná n. N.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Žádost o spolufinancování výstavby kanalizační stoky k objektu čp. 101 Janov n. N.

Žadatelé: J. C., Janov n. N. , M. a R. H., Konice

Vyjádření komise: Komise navrhuje přispět majitelům na přípojku jako ostatním občanům.

- Mgr.  Kulich sděluje, že i bytový dům čp. 452 připravuje dokumentaci na připojení na kanalizaci.

- zastupitelé navrhují domluvit schůzku s majiteli objektu čp. 101 a čp. 452,  na které by bylo domluveno případné spolufinancování

3. Vodovod a kanalizace

- Mgr. David předává slovo ing. Zelenkovi – předsedovi hodnotící komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek v koncesním zadávacím řízení malého rozsahu na

 " Provozování vodohospodářské infrastruktury v rámci realizace projektu " Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou"".

- ing. Zelenka seznamuje zastupitele a občany s tím, že byla podána jedna nabídka a to od Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

- tato nabídka splňovala všechny požadavky z hlediska  předepsaného obsahu, splňovala zadávací podmínky i zákonná ustanovení a neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

- Výše nabídkové ceny  za 1 m3 vodného a stočného činila 91,84 Kč ( bez DPH ) a výše smluvního pokutového bodu činila 2. 000,- Kč.

- na základě provedeného hodnocení komise doporučila zadavateli tuto nabídku jako ekonomicky nejvýhodnější.

- ing. Zelenka dále sděluje, že obec má nyní dvě možnosti: buď provozovat vododovod a kanalizaci sama nebo nechat provozovat  Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a jelikož obec na toto provozování nemá ani kapacity ani prostředky, zůstává pouze druhá možnost – s tím zastupitelé souhlasí.

- ing. Zelenka dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou bere va vědomí výsledek koncesního řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury a pověřuje starostu obce, aby v souladu s metodikou výběrového řízení SFŽP projednal s vítězem koncesního řízení cenové podmínky a uzavřel s ním smlouvu.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh  ing. Zelenky  byl schválen

4. Schválení dotace Jizerské o. p. s.

- Mgr. David předkládá zastupitelům každoroční žádost Jizerské o. p. s. o neinvestiční dotaci ve výši 90.000,- Kč a dodává, že částka již byla zahrnuta do rozpočtu obce při jeho sestavování.

- Ing. Zelenka doplňuje, že je rád, že byly umístěny na tratě magistrály cedulky “zákaz psů”, ale byl by rád, kdyby byly umístěny ještě na více místech. Proto dodá starostovi mapy s označením, kde by bylo vhodné cedule ještě umístit a ten toto projedná s Jizerskou o. p. s.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  neinvestiční dotaci Jizerské o. p. s.  ve výši 90.000,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Různé a interpelace

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že obdržel žádost občanů na opravu cesty od sokolovny dolů k Petzum.

- k tomuto starosta sděluje, že v letošním roce k opravě nedojde, jelikož tato oprava nebyla zahrnuta do rozpočtu obce. Oprava bude zahrnuta do rozpočtu pro příští rok.

- Mgr. David dále sděluje zastupitelům, že existuje v obci Obecně závazná vyhláška č. 6/1999 o rozsahu, způsobu a lhůtách provádění zimní údržby na místních komunikacích na území obce. Jelikož se však změnila legislativa, bylo připraveno "Nařízení č. 1/2012", které splňuje nynější legislativní požadavky.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Nařízení 1/2012.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

Mgr. David předložil zastupitelům stížnost manželů K. pro možné porušování zákonů

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou pověřuje Kontrolní výbor prošetřením stížnosti manželů K. na možné porušování zákonů.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- p. Mlejnek předal zastupitelům odpověď na vyjádření obce Janov nad Nisou k Petici "O prošetření hospodaření s obecními lesy"  a žádá, aby se k tomu zastupitelé vyjádřili na příštím zasedání

- p. Hladký žádá o častější kontroly odlehlých částí Janova n. N. obecními strážníky, z důvodu množících se krádeží způsobených nepřizpůsobivými občany.

- Mgr. David sděluje, že strážníci samozřejmě tyto kontroly provádějí, ale v současné době mají plno práce i zde v centru, kde je uzavřena část hlavní komunikace a tím zde vznikají dopravní problémy, které musí operativně  řešit.

6. Závěr

 V 18,55 hodin ukončuje starosta obce Mgr. Daniel David 8. zasedání ZO Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renáta Mádlová
místostarostka

Ověřovatelé: ing. Olga Hatašová, Mgr. Adam Kulich

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva
28.06.2023 od 17:00 h