Zápis - 28.06.2023

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 28. června 2023

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Petra Davidová, Ing. Radek Jelínek, Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, Lucie Petzová, Pavel Pěnička,

Omluvena: Vendula Pospíšilová

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 8 členů.

• Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

• Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

• Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 53/2023 - splněno
Usnesení č. 54/2023 - splněno
Usnesení č. 55/2023 - trvá
Usnesení č. 56/2023 - trvá
Usnesení č. 57/2023 - trvá
Usnesení č. 58/2023 - trvá
Usnesení č. 59/2023 - splněno
Usnesení č. 60/2023 - v platnosti
Usnesení č. 61/2023 - v platnosti
Usnesení č. 62/2023 - v platnosti
Usnesení č. 63/2023 - v platnosti
Usnesení č. 64/2023 - trvá
Usnesení č. 65/2023 - splněno
Usnesení č. 66/2023 - splněno

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

• Schválení programu

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)
2) Termíny zasedání ZO na druhé pololetí roku 2023 – 6. 9., 4. 10., 1. 11., 13. 12.
3) Majetkové operace
4) Rozpočtové změny č. 3/2023
5) Různé
6) Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2. Termíny zasedání ZO na druhé pololetí roku 2023 – 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 67 bylo schváleno

3. Majetkové operace.

*Prodej části pozemku 1348/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 313 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 1488-134/2023 jako 1348/3 o výměře 82 m2. Zájemce: J. Š.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, cesta již není využívaná a není průchozí, byl vypracován geometrický plán

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2

4. Rozpočtové změny č. 3/2023.

Rozpočtová opatření:

 OdPaPol   
P   1334 3.000,- odnětí půdy  
P   1335 41.000,- odnětí půdy  
P   1356 300,- dobývání  
P   1342 200.000,- poplatek z pobytu  
P   4116 10.000,- lesy 170529031
P   4116 314.390,42 143133092
P   4116 1.036.954,58 143533092
P 3113 2122 34.945,15 odpisy ZŠ  
P 3632 2111 1.500,- hroby  
P 3639 2119 76.000,- věcné břemeno  
V 2321 5171 30.000,- opravy  
V 3113 5336 314.390,42 143133092
V 3113 5336 1.036.954,58 143533092
V 3745 5169 100.000,- veřejná zeleň + vagonek  
V 3745 5169 -790.000,-    
V 3745 6121 790.000,-    
V 6171 5168 10.000,- programy  
V 6171 5171 100.000,- opravy  
V 6171 6121 - 3.073.254,85    
V 6171 6123 3.073.254,85 hasiči dopravní auto (odhad 3.200.000, -)  
V 6171 6123 126.745,15

Příjem: 1.718.090,15 

Výdej: 1.718 090,15

 OdPaPol  
P   1334 3.000,-  
P   1335 41.000,-  
P   1356 300,-  
P   1342 200.000,-  
P   4116 10.000,- 170529031
P   4116 314.390,42 143133092
P   4116 1.036.954,58 143533092
P 3113 2122 34.945,15  
P 3632 2111 1.500,-  
P 3639 2119 76.000,-  
V 2321 5171 30.000,-  
V 3113 5336 314.390,42 143133092
V 3113 5336 1.036.954,58 143533092
V 3745 5169 100.000,-  
V 3745 5169 -790.000,-  
V 3745 6121 790.000,-  
V 6171 5168 10.000,-  
V 6171 5171 100.000,-  
V 6171 6121 - 3.073.254,85  
V 6171 6123 3.073.254,85  
V 6171 6123 126.745,15

Příjem: 1.718.090,15 .

Výdej: 1.718 090,15

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

5. Různé.

6. Závěr.

V 17.45 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 6. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Radek Jelínek, p. Pavel Pěnička

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h