Zápis - 27.03.2024

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 27. března 2024

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Petra Davidová, Ing. Radek Jelínek, Pavel Kittel, Mgr. Adam

Kulich, Renata Mádlová, Pavel Pěnička, Vendula Pospíšilová

omluvena: Lucie Petzová

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. R. Jelínek byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. P. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. A. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. P. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 13/2024 – revokace
Usnesení č. 14/2024 - trvá Usnesení č. 15/2024 - trvá
Usnesení č. 16/2024 – trvá
Usnesení č. 17/2024 - splněno
Usnesení č. 18/2024 - trvá
Usnesení č. 19/2024 - splněno
Usnesení č. 20/2024 - splněno
Usnesení č. 21/2024 - splněno
Usnesení č. 22/2024 - splněno

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

Schválení programu

1. Zahájení (prezentace, volba ověřovatelů, volby návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu zasedání ZO, schválení programu)

2. Majetkové operace

3. Poskytnutí dotací z dotačních fondů

4. Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství

5. Různé

6. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Majetkové operace

* Žádost o odkoupení pozemku ppč. 455/18 – trvalý travní porost o výměře 1022 m2 k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: O. K.

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4014760/VB/02 na pozemku ppč. 1041/3 k. ú. Janov na Nisou

Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením č. 117/2022

Komise doporučuje uzavření smlouvy

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 23 bylo schváleno

* Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 1322/ULB/2024, na převod pozemku ppč. 873/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 445 m2.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 24 bylo schváleno

3. Poskytnutí dotací z dotačních fondů

* - Mgr. David informoval přítomné zastupitele o jednání Komise pro kulturu a sport, která na svém jednání 27. 3. 2024 posoudila všechny žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2024, jehož výsledkem je předložená tabulka s rozdělenými finančními prostředky:

žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Advent 15.000,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 79481 Mariánská pouť 11.670,- Kč
A.K. Rozsvěcení vánočního stromu 3.500,- Kč
A.K. Svatováclavská stezka odvahy 8.500,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Memoriál Jaroslava Sasky 7.330,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj Open 11.000,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový ples 19.580,- Kč
M.S. Čarodějnice 7.000,- Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov n.N Oslava 50. výročí založení 6.420,- Kč
žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Advent 15.000,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 79481 Mariánská pouť 11.670,- Kč
A.K. Rozsvěcení vánočního stromu 3.500,- Kč
A.K. Svatováclavská stezka odvahy 8.500,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Memoriál Jaroslava Sasky 7.330,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj Open 11.000,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový ples 19.580,- Kč
Michal Surkov Čarodějnice 7.000,- Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov n.N Oslava 50. výročí založení 6.420,- Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadatelem

Mgr. A. Kulich a Ing. R. Jelínek oznamují, že jsou ve střetu zájmu.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 25 bylo schváleno

Žadatel Adresa Počet členů Výše podpory
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 112 43.000 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov n.N 59 25.000 Kč
Školní sport klub při ZŠ Janov n.N. Janov nad Nisou 374,468 11 91 20.000 Kč
Žadatel Adresa Počet členů Výše podpory
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 112 43.000 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov n.N 59 25.000 Kč
Školní sport klub při ZŠ Janov n.N. Janov nad Nisou 374,468 11 91 20.000 Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 26 bylo schváleno

Janovských 11 a 19 km z.s.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 27 bylo schváleno

4. Pověření k přijímaní prohlášení o uzavření manželství

v y h r a z u j e

si v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc pověřovat své členy k přijímání prohlášení o uzavření manželství

p o v ě ř u j e

k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle § 11a, odst. 1 písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

tyto členy zastupitelstva obce p. Adama Kulicha a pí. Vendulu Pospíšilovou

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 28 bylo schváleno

5. Různé

6. Závěr

V 17.55 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Radek Jelínek, Pavel Pěnička

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h