Zápis - 29.05.2024

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 29. května 2024

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Petra Davidová, Ing. Radek Jelínek, Pavel Kittel, Renata Mádlová, Pavel Pěnička, Vendula Pospíšilová, Lucie Petzová

omluven: Mgr. Adam Kulich

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí V. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. R. Jelínek byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. P. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 29/2024 – revokace
Usnesení č. 30/2024 - trvá
Usnesení č. 31/2024 - splněno
Usnesení č. 32/2024 – splněno
Usnesení č. 33/2024 - splněno
Usnesení č. 34/2024 - splněno
Usnesení č. 35/2024 - splněno
Usnesení č. 36/2024 - splněno
Usnesení č. 37/2024 - splněno

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

1. Zahájení (prezentace, volba ověřovatelů, volby návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu zasedání ZO, schválení programu)

2. Schválení hospodaření a Závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2024

3. Majetkové operace

4. Žádosti o dotace z rozpočtu obce

5. Rozpočtové změny č. 1/2024

6. Různé

7. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Schválení hospodaření a Závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2023

a) schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2023 bez výhrad

b) bere na vědomí Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 – s výrokem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 38 bylo schváleno

  1. - Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2023.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 39 bylo schváleno

3. Majetkové operace

* Prodej pozemku ppč. 490/3 – trvalý travní porost o výměře 58 m2 a ppč. 937 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou

Zájemci: V.M. a L.M.

J.Š.

Vyvěšeno bylo od 29. 4. do 15. 5. 2024

Jistina byla uhrazena.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 40 bylo schváleno

* Návrh prodeje pozemku ppč. 1760/6 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 168 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 41 bylo schváleno

* Územní studie k lokalitě U.30 ( ppč. 1589/1 k. ú. Loučná nad Nisou)

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 42 bylo schváleno

4. Žádosti o dotace z rozpočtu obce

Římskokatolická farnost

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 43 bylo schváleno

Centrum LIRA z. ú.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 44 bylo schváleno

NADACE Ivana DEJMALA

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 45 bylo schváleno

HOSPIC sv. Zdislavy

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec – IV Perštýn ve výši 6.665, - Kč (1.333x5 Kč)

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem s. Zdislavy, o.p.s.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 46 bylo schváleno

5. Rozpočtové změny č. 1/2024

Rozpočtová opatření:

 Paragraf:Položka:Částka:Zdůvodnění:
P 0 1122 1 439 440,00 Kč DPPO obec
P 0 1342 100 000,00 Kč poplatek z pobytu
P 0 1343 3 000,00 Kč užívání VP
P 0 1356 1 000,00 Kč poplatek z dobývání
P 0 1381 80 000,00 Kč daň z hazardu stará
P 0 1386 -80 000,00 Kč  
P 0 1387 60 000,00 Kč daň z hazardu nová
P 0 4111 32 000,00 Kč ÚZ 98348 volby do EP
P 3113 2229 691 704,00 Kč vratka škola
P 3632 2139 2 000,00 Kč poplatky hřbitov
P 6320 2324 50 000,00 Kč pojistné plnění
V 3113 6121 1 250 000,00 Kč venkovní učebna ZŠ
V 3419 5222 80 910,00 Kč dotace z dotačního fondu
V 3419 5229 -92 580,00 Kč z důvodů různých právních
V 3419 5339 11 670,00 Kč forem příjemců
V 6117 5021 23 300,00 Kč volby do EP
V 6117 5139 2 000,00 Kč volby do EP
V 6117 5169 4 740,00 Kč volby do EP
V 6117 5175 1 960,00 Kč volby do EP
V 6171 6121 -346 576,00 Kč rezerva použitá na venkovní učebnu ZŠ
V 6399 5362 1 439 440,00 Kč DPPO obec
V 6402 5364 4 280,00 Kč ÚZ 98008 zúčtování prezidentských voleb

Příjem: 2 379 144,00 Kč

Výdej: 2 379 144,00 Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2024

 Paragraf:Položka:Částka:
P 0 1122 1 439 440,00 Kč
P 0 1342 100 000,00 Kč
P 0 1343 3 000,00 Kč
P 0 1356 1 000,00 Kč
P 0 1381 80 000,00 Kč
P 0 1386 -80 000,00 Kč
P 0 1387 60 000,00 Kč
P 0 4111 32 000,00 Kč
P 3113 2229 691 704,00 Kč
P 3632 2139 2 000,00 Kč
P 6320 2324 50 000,00 Kč
V 3113 6121 1 250 000,00 Kč
V 3419 5222 80 910,00 Kč
V 3419 5229 -92 580,00 Kč
V 3419 5339 11 670,00 Kč
V 6117 5021 23 300,00 Kč
V 6117 5139 2 000,00 Kč
V 6117 5169 4 740,00 Kč
V 6117 5175 1 960,00 Kč
V 6171 6121 -346 576,00 Kč
V 6399 5362 1 439 440,00 Kč
V 6402 5364 4 280,00 Kč

Příjem: 2 379 144,00 Kč

Výdej: 2 379 144,00 Kč

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 47 bylo schváleno

6. Různé

7. Závěr

V 18.00 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Vendula Pospíšilová, Pavel Pěnička

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h