Opravné prostředky

(§ 5, odst. 1, písm c) zákona č. 106/1999 Sb.)

Samostatná působnost obce

- v samostatné působnosti rozhodují u obce tyto orgány:

- v samostatné působnosti se nevydávají s výjimkou § 56 až 58 zákona o obcích správní rozhodnutí  a neplatí správní řád (zákon 500/2004 Sb.). Nelze se proto bránit formou odvolání.

- proti rozhodnutím orgánů obce v samostatné působnosti se lze bránit stížností uplatněnou

- pro podání stížnosti nejsou stanoveny žádné podmínky. Stížnost by ale měla obsahovat:

Přenesená působnost obce

- kdo je kompetentní u úřadu rozhodovat v přenesené působnosti (funkční příslušnost) určuje organizační řád OÚ

- procesním předpisem upravující postup při rozhodování je zákon 500/2004 Sb. správní řád

- opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání

- každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:

- odvolání lze podat [4]

zákon nemá pro formu odvolání žádné požadavky. Platí obecná ustanovení správního řádu. Odvolání by mělo obsahovat minimálně:

[1] zákon číslo 128/2000 Sb. - § 85

[2] zákon číslo 128/2000 Sb. - § 123-125

[3] zákon číslo 150/2002 Sb. soudní řád správní

[4] zákon číslo 500/2004 Sb. správní řád

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h