Usnesení - 29.06.2011

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 29. června  2011

Usnesení č. 47/2011

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2011 a to na  7. 9.; 12. 10.; 9. 11.; 14. 12.

Usnesení č. 48/2011

 ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 250 m2 – zastavěná plocha a nádvoří  a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2

Usnesení č. 49/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 923/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 370 m2 – ostatní plocha  a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2

Usnesení č. 50/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 924/6 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 33 m2 – trvalý travní porost a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2

Usnesení č. 51/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 372/1 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 1 561 m2 – zahrada označené GP č. 533-4/2011 jako 372/3 o výměře 323 m2 manželům Monice a Petru Pultarovým, bytem Josefa Hory 17, Jablonec n. N. za cenu 66.538,- Kč.

Usnesení č. 52/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 372/1 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 1561 m2 – zahrada  označeného dle GP č. 533-4/2011 jako 372/1 o výměře 1237 m2 a stpč. 105 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 53 m2 – zastavěná plocha a nádvoří panu Jindřichu Suchanovi,  Vyhlídkova 281, Praha 9 – Čakovice za cenu 664. 350,- Kč

Usnesení č. 53/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 1760/2 k. ú. Loučná nad Nisou  na umístění mostu a strpění vstupovat na pozemek za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, rekonstrukcí a haváriemi po celou dobu jeho fyzické i právní životnosti s Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za cenu 7,- Kč/m2 + DPH dle geometrického plánu (minimálně 1.000,- Kč).

Usnesení č. 54/2011

ZO Janov nad Nisou schvaluje "Ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví obce Janov nad Nisou".

Usnesení č. 55/2011

ZO schvaluje následující rozpočtové změny

OdPa

Pol

ÚZ

P

4122

100.000,-

dotace na úroky

V

6310

5141

100.000,-

dotace na úroky

P

4111

6.863,-

98005

sčítání lidu

V

6149

5169

6.863,-

98005

sčítání lidu

P

4111

- 6.863,-

98005

vratka

V

6149

5169

- 6.863,-

98005

vratka

P

4121

30.000,-

dotace na hasiče

V

5512

5169

30.000,-

dotace na hasiče

V

3112

5367

- 32.000,-

přísp. na MŠ oprava §

V

6402

5367

 32.000,-

přísp. na MŠ oprava §

P

4122

459.678,-

32533123

příspěvek na ZŠ

P

4122

81.120,-

32133123

příspěvek na ZŠ

V

3113

5331

459.678,-

32533123

příspěvek na ZŠ

V

3113

5331

81.120,-

32133123

příspěvek na ZŠ

V

3113

6129

+75.000,-

vodovodní přípojka k MŠ

V

2212

5171

+340.000,-

oprava tarasu na otočce autobusu

V

6171

6129

+210.000,-

plynovod a plynovod. příp k hasičárně

V

6171

6121

- 625.000,-

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h